Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява отдаване под наем на обект

Публикувано на 02.05.2017


„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с площ по документи за собственост 220,26 кв.м., находящ се  в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 85.

Начална тръжна месечна наемна цена както следва: 2950,00 лв. без ДДС

Срок за отдаване под наем на имота:  5 (пет) години. Плащането на месечната наемна цена се извършва ежемесечно в срок до 10 – то число на текущия месец срещу издадена фактура. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена.

Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:  Банка: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон гр. Раднево , BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG 32 SOMB 9130 1035 8201 01. Търгът ще се проведе на 22.05.2017 г., от 13,00  часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево. Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 22.05.2017 г. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 22.05.2017 г. Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево. Участниците представят следните документи: подписано заявление по образец; ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление; документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.; документ за внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие; удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни; декларация за оглед – по приложен образец; нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник; банкова сметка; декларация за липса на задължения; попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

Огледът се извършва след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС. Допълнителна информация: на сайта на дружеството: www.marica-iztok.com и тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31- 79 Деница Илева, Ивелин Мендров