Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обялвение за отдаване под наем на имот в гр. Стара Загора

Публикувано на 05.08.2016

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 16-2016/07.07.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

  1.          Описание на обекта и начална тръжна цена:

1.1.        Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево:

„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с площ по документи за собственост 220,26 кв.м., находящ се  в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 85.

1.2.            Начална тръжна месечна наемна цена както следва:

-    4200,00 лв. без ДДС

1.3.            Срок за отдаване под наем на имота:  5 (пет) години.

2.         Вид на търга:

2.1.      Търг с тайно наддаване.Открито заседание.

3.         начин на плащане:

3.1.            Плащането на месечната наемна цена се извършваежемесечно в срок до 10 – то число на текущия месец срещу издадена фактура.

3.2.            Плащането се извършва по банков път, по посочената от Наемодателя банкова сметка.

3.3.            Предложената от участника /- ите/месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

4.         размер на депозита:

4.1.            Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена.

4.2.            Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска.На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договор.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

Банка: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон гр. Раднево

BIC:SOMBBGSF, IBAN: BG 32 SOMB 9130 1035 8201 01

4.4.      Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на              участник, спечелил търга но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

5.         място, ден и час за провеждане на търга:

5.1.            Търгът ще се проведе на 12.09.2016 г.,от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица-изток”ЕАД – гр.Раднево.

6.         Размер  на таксата за  тръжната документация:

6.1.            Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС.Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „ Недвижима собственост“в Управлението на “Мини Марица-изток”ЕАД – гр.Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2.            Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 12.09.2016 г.

6.3.            Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 12.09.2016 г.

6.4.            Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево

7.         Ден и час за провеждане на повторен търг:

7.1.            В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 12.10.2016 г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. изисквания към участниците: 

8.1.Участниците представят следните документи:

8.1.1.      Подписано заявление по образец.

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

8.1.3.      Документ за закупена тръжна документация за участие –копие, заверено от кандидата

8.1.4.      Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

8.1.5.      Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

8.1.6.      Декларация за оглед – по приложен образец.

8.1.7.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

8.2.            Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

8.3.            Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

  1. Характеристики на обектА и Други условия:

9.1.            Обектът е разположен в партерния етаж на шестетажна жилищна сграда, построена през1970г. Сградата е монолитна със скелетна стоманобетонова конструкция. Изградени са ел. инсталация, монтирано е самостоятелно ел.табло, захранено от улична касета; ВиК инсталация – от градската водопреносна мрежа е захранен санитарния възел и отводнена за отпадните води в градската канализация. Извършени са строителни подобрения, свързани с прeграждане на съществуващото площоразпределение  за  целите на банков офис. Търговската зала е обособена на две зали, източна и западна, обособени са касови гишета. Кухнята и склада са преустроени на трезор със помещение за сървърите и архив със самостоятелни входове, създадена е обслужваща зона за персонала състояща се от бар за тонизиращи напитки, санитарни възли, агрегатно за централна климатична инсталация и помещение за чистачка, всички със  самостоятелен вход в северозападната част на обекта.Монтирани са блиндирани врати.  В обособената зала за работа с клиенти са изградени следните инсталации: аспирационна и входна за чист въздух по скрити канали в стените и по тавана, сигнално-охранителна, инсталация за видеонаблюдение със свалени камери.

9.2.            Наемателят трябва да използва имота по предназначение.

  1.   КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС.

11.       Други условия:

11.1.        Всяка година месечната наемна цена се увеличава с индекса на инфлация.

11.2.        Всички разходи за ток, вода и др. са за сметка на наемателя.

11.3.        В случай на отказ на класираният на първо място кандидат за сключване на договор, се поканва участникът предложил следващата по размер цена. В случай на отказ и от негова срана, търгът се прекратява.

  1. Регистрационен номер на търга: НС-06-2016

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31-86 Деница Илева