Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нова техника за поддържане на водоотливната система в мините

Публикувано на 29.07.2011

Нов руски еднокофов багер Э0-4112, тип „Драглайн”, ще почиства водосборници, канали и водоотливни съоръжения в трите рудника на „Мини Марица-изток” от  тази есен. С новозакупената техника се обезпечава предотвратяването на рискови ситуации от заливането на котлованите на рудниците с вода. Досега за тази дейност дружеството ползваше специализираната техника под наем от външни фирми.        Направената инвестиция е от съществено значение за поддържане на водоотливната система на въгледобивното дружеството, тъй като съгласно ПМС № 181 / 20.07.2009 г. трите рудника са в „Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност”, както и Системата за отвеждане водите на река Овчарица извън цели¬ка. Допускането на аварийни и бедствени ситуации на територията на рудниците е недопустимо, с оглед на тежките последици за работата на дружеството застрашаването на доставките на въглища за топло електрическите централи в комплекса. 

„Системата за отвеждане водите на река Овчарица извън целика” е уникално решение изградено и поддържано от поколения минни специалисти, проектанти и изпълнители, за да се осигурят максимално добри условия за работа по изземването на въглищата и създаването на безопасни условия на труд на работещите. Отклоняването на река от естественото й поречие и нарушаването на оттока на нейните притоци е предизвикателство към природните дадености и е рядко срещана дейност в световната минна практика. Изпълнението на подобен тип рисково инженерно-техническо решение в условията на експлоатация на Източно-маришкото находище е обосновано от гледна точка на гарантиране на енергийната независимост на страната ни, позволявайки изземването на над 160 млн. тона лигнитни въглища с по-добри качествени показатели.

Съгласно „Класификацията на хидротехническите съоръжения и обекти”, водоотливната система в комплекса е от I-ви клас по степен на важност. За експлоатацията й отговарят специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток” 2” ЕАД и предприятие „Язовири и каскади”, като за поддържането й се изискват значителни финансови средства. Поддържането на язовирните стени, чистотата на праговете и проводимостта на каналите е основен елемент от изискванията за техническата пригодност на хидротехническите елементи по водоотливната система. За осигуряване на безпрепятствено провеждане на водите и недопускане на покачването им до критични нива, през тази година "Мини Мари¬ца-изток" ЕАД сключи 5 - годишно споразумение за ползване на язовир „Кайлъка” – „Пет могили Голям”. През 2012 г. предстои да се осъществи подобно споразумение и за язовир „Пет могили Малък”. Това ще позволи да бъде подобрен контрола и да не се допускат  критични ситуации.