Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нова крачка към прозрачността на маркетинговата дейност в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 04.08.2010

Като част от политиката на мениджмънта за цялостна реформа на търговската дейност в „Мини Марица-изток” ЕАД влезе в сила Правилник за реда и начина за приемане, регистриране, съхраняване и предаване на заявки за процедури и конкурси по оферти за възлагане на обществени поръчки в "Мини Марица изток" ЕАД.

С приетия, със Заповед № РД 09-891 от 03.08.2010 г. на изпълнителния директор на дружеството, правилник се регламентират редът и отговорностите за длъжностните лица от отдел ВВФК, които отговарят за приемането, регистрирането, съхраняването  и предаването на заявки за процедури и конкурси по оферти за възлагането на обществени поръчки в дружеството .

Стартиралата в началото на юни цялостна реформа в маркетинга осигурява окрупняване на всички процедури, открити конкурси и преустановяване на епизодичния характер на поръчките.

Целта е прозрачност както на процедурите, така и на цялостната маркетингова дейност. Търговската реформа е част от цялостния бизнес проект на ръководството на „Мини Марица-изток”.  

Превантивният  и текущ контрол, делегиран на отдела за Вътрешноведемствен финансов контрол и прякото му подчинение на изпълнителния директор на дружеството, заедно със санкциониращите функции, са важни за финансовото здраве на корпоративни структури от ранга на Мини Марица-изток ЕАД.