Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 21.08.2012

С решения на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг и на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД отразено в протоколи от 20 август 2012, инж. Евгени Стойков е освободен като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД и изпълнителен директор на дружеството. На негово място е избран инж. Теодор Петков Дребов. Двете решения ще влязат в сила по законоустановения ред след вписване на промените в Търговския регистър.

Инж. Теодор Дребов е роден през 1961 г. Завършил е Минно-геоложкия университет в София през 1986г., специалност „Технология на минното производство”. Минен инженер с  26 години трудов стаж като експерт и  ръководител. Бил е директор на държавните мини „Антрацит“ и „Бобов дол“, ръководил е различни направления в бившите Комитет по енергетика и Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси. Последната му месторабота е в дирекция „Природни ресурси и концесии“ в МИЕТ. Професионалният му опит включва планиране, организация и управление на производствения процес в открити и подземни въглищни рудници, техническа консервация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени, ред и условия за осъществяване на концесионната дейност по добив на подземни богатства.