Енергийна независимост и национална сигурност

 

„ММИ” участваха в първото общо събрание на Европейската технологична платформа за ел.централи с нулеви емисии на въглероден двуокис

Публикувано на 21.09.2006


Председателят на Съвета на директорите на „Мини Марица изток” ЕАД Христо Овчаров и зам. изпълнителният директор по техническите въпроси в дружеството – инж.Гочо Христов  участваха, на 12 и 13 септември, в учредяването на  Европейска технологична платформа за електроцентрали с нулеви емисии. Над 400 европейски водещи компании в енергетиката, в рамките на дейността на EUROCOAL, се обединиха в Брюксел в името на реализацията на идеята за създаването на електроцентрали с нулеви емисии на въглероден двуокис.
Целта е през следващото десетилетие да бъдат отстранени пречките пред създаването на високоефективни електроцентрали с близки до нулевите емисии. Това ще включва улавянето и съхранението на серен двуокис, както и технологии за преобразуване на чистите въглища за достигането на значително подобрение в КПД/ коефициента на полезно действие/ на електроцентралите, надежността и разходите за експлоатация им.
Основни приоритети са:
- Прилагането на интегрирани широкомащабни демонстрационни проекти за улавянето на въглероден двуокис, разработването на нови концепции за демонстрация до 2015 година и прилагането им след 2020 г.
- Подкрепа на дългосрочните научно-изследователски дейности за модерни новаторски концепции за прилагането на технологии от следващо поколение
-  Увеличаването до максимум на сътрудничеството на национално, европейско и международно ниво.
Председателят на Консултативния съвет на Европейската технологична платформа за електроцентрали с нулеви емисии д-р Курт Хеге подчерта основната роля на въглищата в бъдещия енергиен микс.
В края на ноември EUROCOAL и Европейският енергиен форум ще организират дебат по проблемите на улавянето и съхранението на въглеродния двуокис.