Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” спазва европейските екологични директиви

Публикувано на 18.06.2010

 На 17 юни немски експерти и представители на Министерството на околната среда и водите бяха в „Мини Марица-изток” на работна среща по прилагане на Директива

2006/21/ ЕО за управление на минните отпадъци. Принципите на директивата са разпоредени в българското законодателство в глава 8 от Закона за подземните богатства.

Посещението в дружеството е част от проект, който включва срещи и обучения в РИОСВ в Смолян и Стара Загора, в ГОРУБСО -  Мадан и Лъки,  и в Минстрой - Златоград, в периода от 14 до 18 юни.  

Ръководителят на проекта Юлия Македончева - началник на отдел ”Земни недра и баланс на запаси” в МОСВ обобщи: „В България отдавна има Закон за защита на почвите с много строги изисквания за оползотворяване на хумуса и рекултивацията. Всички дейности и съоръжения в рудниците на „Мини Марица-изток”, свързани с отпадъците, са съобразени с европейските екологични директиви.

На срещата беше коментирано смесеното депониране с промишлени отпадъци от централите в комплекса „Марица-изток”, което е  причина съоръженията  на дружеството да не попадат в 2006/21/ЕО, а в Директивата за предотвратяване и контрол на замърсяването, която е с по-строг регулаторен и разрешителен режим. Съгласно нея, двете външни насипища „Обединени северни насипища” и „Медникарово” са в процедура за издаване на комплексно разрешително.