Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” се включи в екологична кампания

Публикувано на 06.06.2011

„Мини Марица-изток” ЕАД се включи в Националната кампания „Зелена България”, организирана от МОСВ, във връзка с отбелязването на Световният ден на околната среда – 5 юни.  Най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда се провежда от 1972 г. и е под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда.  

Дружеството отделя особено внимание и грижи за възстановяване и рекултивиране на нарушените терени след миннодобивните дейности, залесителни и озеленителни мероприятия, както и управление на отпадъчното стопанство при стриктно спазване на действащото екологично законодателство.

Политиката на ръководството е насочена към непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда. В тази връзка е внедрена интегрирана система за управление, част от която е и системата за Управление на околната среда в съответсвие със стандарта ISO 14001:2004.

Ежегодно се извършват мащабни дейности, целящи създаването на нови ландшафтни теренни форми, максимално близки до естествените, а в много случаи и до създаването на терени с по-добри селскостопански и почвени характеристики. От началото на рекултивационната дейност до края на 2010 г. на територията на Комплекса са рекултивирани 44 459 дка, в това число 29 765 дка за селскостопански площи /ССП/ и 14 694 дка за  горскостопански площи /ГСП/. От пролетта на 2009 г.  до сега е извършено озеленяване с над 7 000 фиданки на територията на комплекса и общините Раднево и Гълъбово.

През 2011г. в бизнес планът на дружеството са предвидени 4 500 000 лева за редица дейности дейности по възстановяване на околното среда - техническа  рекултивация, биологична рекултивация, събиране на хумус пред фронтовете на минните работи и експериментално залесяване с вида Пауловния (бързорастящи дървета) на около 30 дка на територията на рудник "Трояново-1".