Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” получи сертификат по ISO за околната среда от Брюксел

Публикувано на 11.02.2008

На 21 януари в Брюксел беше издаден сертификат № 75 110 0321 на „Мини Марица-изток” ЕАД за внедряването и приложението на системата за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на стандарта ISO 14001:2004.

Европейският сертификат е издаден от сертифициращия орган ТЮФ Рейнланд.

От 4 до 7 декември в най-голямото българско въгледобивно дружество одиторите на ТЮФ Рейнланд проведоха  сертификационен одит на действащата система за управление на околната среда.

След приключването му и след установяването, че в „Мини Марица-изток” ЕАД е внедрена и действа система за управление, съответстваща на изискванията на стандарта ISO 14001:2004, екипът препоръча издаването на сертификат за съответствие.

Централата на ТЮФ Рейнланд издаде сертификата в Брюксел на 21 януари. Това е третият сертификат, получен от „Мини Марица-изток” в рамките на една година. Първите два са за система за управление на качеството и за система за управление на здравето и безопасността при работа.