Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” изпълнява поети ангажименти

Публикувано на 12.07.2011

Във връзка с експлоатирането на концесионната площ за добив на лигнитни въглища предстои изселване на селата Бели бряг и Трояново. Това налага прекратяването на погребения в гробищния парк на с. Бели бряг, за което на 17.11.2010 г. е издадена заповед от кмета на община Раднево д-р Юлиан Илчев. Следвайки политиката си на социална отговорност към жителите в региона, в края на 2010 г. „Мини Марица-изток” пое като свои ангажименти изготвянето на Подробен устройствен план, промяна на  предназначение на закупен в Раднево от минното  дружество имот, изготвянето на работни проекти за разширение на гробищния парк, изграждане Дом на покойника, разширение на път до гробищния парк и необходим паркинг към него, както и цялостното финансиране на тези дейности.

По-голямата част от ангажиментите вече са изпълнени и два от работните проекти вече са факт, като са получили и съответните разрешителни за строеж. В проекта за разширение на съществуващия парк са предвидени парцели и гробни места за погребване, стена за полагане на урни, вътрешни пътища – главни и второстепенни алеи, площи за озеленяване с висока растителност, ограда на целия имот, две чешми и осветление на парка. Предвидено е и изграждането на тоалетни, които ще бъдат разположени в сградата за тъжни ритуали. Общата площ на имота е 15 000 кв. м. Ще бъде ограден с полумасивна ограда от стоманобетонов цокъл и решетести метални пана, като са предвидени три изхода – два за транспортни средства и един за пешеходци. Височината й ще бъде 2 метра. Всички алеи ще бъдат постелени с трайна бетонова настилка. Достъпът до гробищния парк ще бъде улеснен, като се ремонтира и удължи съществуващият път, а непосредствено до входа на парка ще бъде изграден и паркинг за автобуси и автомобили. Ремонтът на пътя ще се извърши на два етапа, за да не се прекъсва транспортната връзка до парка. Новият път ще бъде асфалтиран и ще бъдат изградени тротоарни алеи.

Сградата за Дом на покойника ще представлява един комплекс от ритуална зала, помещения за административно обслужване – стая за служебно лице, стая за гробари, склад за материали, склад за съхранение на паметници, помещение за раздаване на храна за помен и санитарно-битови помещения за посетители и персонал. Предвидена е и рампа за достъп на инвалиди.  

Предстои стартиране на процедура за избор на изпълнител и изпълнение на строителните дейности.