Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД сезира Районна прокуратура в Раднево

Публикувано на 25.02.2010

„Мини Марица-изток” ЕАД сезира Районна прокуратура в Раднево за предполагаеми финансови злоупотреби в големи размери по договор с „Яворкомерс” ЕООД  на 22 февруари, след приключена проверка на  отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол”. Отделът е на пряко подчинение на изпълнителния директор Тодор Тодоров.

От 1-ви февруари 2010 г. дейността на отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол” обхвана  цялата система на "Мини Марица-изток" ЕАД. – дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг. СТАБИЛИЗИРА СЕ ДОГОВОРНАТА И ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА В ДРУЖЕСТВОТО. 

От началото на 2010 г. от отдел ВВФК са извършени над 10 проверки на материално-отговорни лица и по получени сигнали. Извършен е предварителен контрол на над 700  фактури (за извършени разходи) и заявки (за закупуването на материали ). Проверените заявки са редуцирани с 60 000 лева за месец  януари 2010 г., поради наличности на заявените материали и активи в складовете. За констатираните нарушения виновните длъжностни лица са предложени за дисциплинарни наказания. Извършена е мащабна проверка по изпълнението на договор, сключен  между "Мини Марица-изток" ЕАД и фирма „Яворкомерс” ЕООД, с предмет: „Автотранспортни услуги - превоз на товари със самосвали”. Към настоящия момент проверката е изцяло завършена в рудник Трояново-север” .

Резултатите са документирани и събрани в два тома папки от общо 500 страници. Проверена е всяка издадена товарителница, фактура и платените суми към фирма „Яворкомерс” ЕООД за периода от сключването на договора  от август 2008 г. до 31 декември  2009 г. В доклада за извършената проверка са констатирани нанесени вреди за „Мини Марица-изток” ЕАД в особено големи размери.

В рудник „Трояново-север” проверяващите са констатирали, че транспортът на товари се извършва с камиони на „Яворкомерс” ЕООД, които не са включени в договора и в приложения към него опис на камиони. Със същите  автомобили са извършвани автотранспортни услуги,  за които „Мини Марица-изток” е извършило плащане на фирмата. Вероятно са правени замени на повредени товарни камиони, но не са спазени клаузите на договора да бъде изискано и получено изрично писмено съгласие от възложителя за замяната на едни камиони с други. Констатирани са и значителни разлики (в полза на изпълнителя „Яворкомерс” ЕООД) между полезния товар на камионите, деклариран от фирмата при сключването на договора и полезния товар на същите камиони - видно от свидетелствата им за регистрация, издадени от КАТ.

В резултат на извършената проверка, считано от 10.02.2010 г. изпълнението на сключения договор с фирма „Яворкомерс” ЕООД е спряно едностранно от „Мини Марица-изток” ЕАД, въпреки че крайният срок на договора е до август 2011 г. Дисциплинарни наказания ще бъдат наложени на всички длъжностни лица, упражняващи контрол по изпълнението на договора. В момента тече проверка по изпълнението на договора за изминалия период на територията на рудник „Трояново-1”.