Енергийна независимост и национална сигурност

 

Мини Марица изток ЕАД прекратява участието си в Минна компания Марица изток АД

Публикувано на 09.08.2007

На 8 август Съветът на директорите на Мини Марица –изток ЕАД реши да  прекрати акционерното участие на “Мини Марица Изток” ЕАД  в “Минна Компания Марица Изток” АД . Търговското дружество е регистрирано по ф. Дело № 1323/ 2000 г. по описа на ОС – Стара Загора и като акционер “Мини Марица Изток” ЕАД притежава 33,33 % от капитала му.
Изпълнителният директор на дружеството ще направи предложение до Министъра на икономиката и енергетиката за издаване на разрешение “Мини Марица Изток” ЕАД да предприеме необходимите действия за прекратяване на акционерното си участие в “Минна Компания Марица Изток”. Писмено ще бъде уведомен и немският партньор RWE Power AG , другият акционер  в смесеното  дружество, 
 за инициираните от “Мини Марица Изток” ЕАД  действия за прекратяване на акционерното участие на “Мини Марица Изток” ЕАД .