Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД подават въглища към топлоелектрическите централи

Публикувано на 09.12.2014

Въпреки тежката метеорологична обстановка през последните дни „Мини Марица-изток” ЕАД подават въглища към топлоелектрическите централи в района.

С днешна дата, поради достигане на кота на високо ниво на яз. Ковачево, със Заповед на Изпълнителния директор на дружеството е обявена аварийна ситуация по системата за отвеждане на водите на р. Овчарица. Създаден е постоянно действащ оперативен щаб, като върху яз. Ковачево и всички притоци на вода към водоотливната система се осъществява непрекъснато наблюдение и контрол.

Към 13,00 часа на 9.12.2014 г. язовир Ковачево прелива през преливника си, като водите контролирано се отвеждат в околностите на рудник „Трояново-север”, без това да създава опасност за населението и за стената на язовира. Наличните хидротехнически съоръжения работят на максимален товар. При изменение на ситуацията с нивото на вода на яз. Ковачево своевременно ще бъдат информирани компетентните органи, за да се създаде необходимата организация за уведомяване на населението.

Като председател на постоянно действащия оперативен щаб във въгледобивното дружество изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов поддържа непрекъснат контакт с всички отговорни институции на общинско, областно и национално ниво, с цел по-добра координация и своевременна защита на населението. През последните няколко дни „Мини Марица-изток” ЕАД оказва помощ на най-тежко пострадалите общини Гълъбово и Раднево с материали, техника и личен състав.