Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД е в процедура за издаване на комплексно разрешително за експлоатацията на „Насипище Медникарово”

Публикувано на 17.10.2007

Заявлението от „Мини Марица-изток” ЕАД за издаване на комплексно разрешително на депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” на Рудник „Трояново  3” е подадено в Изпълнителната агенция по околната среда във връзка с Решение № 00-13-09-00 от 12 юни 2006 г. на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. С това решение е утвърден планът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на „Насипище Медникарово”, тъй като попада в обхвата на т. 5.4. от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда. 

Със свое писмо изх. № 4736 от 16 юли 2007 г. „Мини Марица-изток” ЕАД е изпратило копия от заявлението заедно с необходимите приложения са изпратени по надлежния ред до Изпълнителната агенция по околна среда и до кмета на община Гълъбово г-н Николай Тонев. 

Заявлението е съставено на основание изискванията на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения. То включва пълно описание на дейността и разположението на депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, намиращо се в землищата на селата Медникарово, Искрица и Главан, община Гълъбово. 

Теренът, на който се изгражда депото за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, е върху земи с променено предназначение – за минни дейности, с решения на Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и продоволствието.