Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД – гарант за енергийната стабилност

Публикувано на 15.07.2015

            „Във връзка с неточни публикации в медиите от края на миналата седмица по повод заеми от БЕХ ЕАД уточняваме, че цитираната сума от 100 милиона лева (вестник„Труд” стр. 17/11.07.2015 г. „Сто милиона лева назаем за „Мини Марица-изток) са заемни средства, постъпвали в дружеството на траншове, в периода ноември 2014 – юни 2015 година. Те са усвоявани за плащане на заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки към персонала и частични разплащания на доставчици. – категоричен е изпълнителният директор на„Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов. Обвързаността в системата на енергетиката е такава, че ние сме тези, които понасят най-тежките последствия. Всички очакваме договорените вътрешни разплащания.”

            Независимо от всички трудности, пред които е изправено дружеството, изпълнението на производствената програма по въглища е с 1,5 млн. тона повече от заплануваното в инженерния проект за периода.

            Изразявайки своята съпричастност с проблемите в енергийния сектор, мениджърският екип на дружеството е предприел конкретни действия за запазване на социалния мир и поддържане на добрите търговски взаимоотношения с фирмитедоставчици. Ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД благодари за подкрепата от страна на Министерството на енергетиката и на БЕХ ЕАД за разбирането и партньорството на фирмитедоставчици и фирмените синдикални организации в името на общото оцеляване и стабилизирането на най-голямото българско въгледобивно дружество.

 

 

           

            „Мини Марица-изток“ ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, експлоатиращо „Източномаришкото лигнитно находище“ и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. Осигуряването на ритмични доставки на основната суровина за производство на електроенергия от топлоелектрическите централи в комплекса „Марица изток” е стратегическа дейност за дружеството и за енергийната сигурност на България.

 

            През последните години най-голямото въгледобивно дружество в страната се намира в остра ликвидна криза. Към момента вземанията на дружеството за реализирана и доставена своевременно продукция вече са на стойност над 337 милиона лева, от които повече от 314 милиона лв. просрочени. Намалените постъпления от реализираните продажби налагат ползването на привлечени средства. Те са единственият начин за обезпечаване на производствената дейност на компанията и осигуряване на заплащането на работещите.

           

           Голяма част от договорите за обезпечаване на производствените дейности за водене на минните работи и подготовката за есенно-зимния сезон са временно спрени за изпълнение поради липса на средства.С минималните входящи парични потоци, освен трудовите възнаграждения на работещите, се правят частични плащания на задълженията към доставчици и кредитори.

 

        „В бизнес плана на дружеството са направени съответните разчети, но ликвидността в системата на енергетиката все още не е възстановена. Инвестиционната ни и ремонтната ни програма са изпълнени в незначителен обем, а сме в разгара на ремонтния период. Дори за неексперти е ясно, че месеците юни, юли и август са най-важните за нашата работа. Сухото време позволява да се направят годишните ремонти на тежкото минно оборудване,да се изградят водосборниците, да се почистят всички канали от водоотливната система, да се подготвят трасетата за вътрешнорудничните пътища, по които се извозват работещите в рудниците, ремонт на жп линии и гумено-лентови транспортьори, да се направят необходимите вулканизации на гумено-лентовото платно, да се осигурят безопасни условия на труд за миньорите. Каквото можем вършим със собствени сили и средства, но всички тези дейности са свързани и с доставки на материали, с кръстосани разплащания по веригата. Само този, който не е влизал на територията на рудниците ни през есенно-зимния сезон, когато започнат дъждовете, не може да разбере трудностите, пред които сме изправени, за да гарантираме стабилността на енергийната система на страната”, споделя изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов.