Енергийна независимост и национална сигурност

 

Курсове, организирани през първото полугодие на 2018 г.

Публикувано на 23.01.2018

Актуална информация за организираните курсове в първото полугодие на 2018 г. 

 • Минен техник

спец. Добивни и строителни минни технологии

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

Обучението по горе описаните професии се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 • Механик минни машини - ГТЛ

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIтаквалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 • Машинист многокофов багер

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIтаквалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Разработване на полезни изкопаеми;

-          Технология на открития добив;

-          Добивни и строителни минни технологии;

-          Минно строителство;

-          Минна електромеханика;

-          Автоматизация на производството;

-          Електрически централи и мрежи;

-          Електрически машини и апарати;

-          Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

-          Електроенергетика;

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ
 • Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ
 • Водач на електрокар и мотокар

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.
 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.
 • Машинист на еднокофов багер
 • Машинист на челна товарачна машина

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 Молби за всички курсове се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:

 • Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
 • Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
 • Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
 • Управление, Анелия Милева – 0887401144;
 • Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 088411645

     До края на 2017 година предстои организиране на следните курсове:

 • Оператор на пулт за управление и свръзка

Входно ниво:Завършено средно специално образование (или IIIта квалификационна степен), завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

  • Разработване на полезни изкопаеми;

  • Технология на открития добив;

  • Добивни и строителни минни технологии;

  • Минно строителство;

  • Минна електромеханика;

  • Автоматизация на производството;

  • Електрически централи и мрежи;

  • Електрически машини и апарати;

  • Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

  • Електроенергетика;

  • Механизация на минните предприятия;

  • Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

  • Технология на машиностроенето – студена обработка 

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ

Входно ниво: Завършено средно образование.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.

Входно ниво: Завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.

Входно ниво: Завършено средно образование, валидно свидетелство за управление на МПС и правоспособност по професията „Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.

Заявления за записване за курсовете се приемат от Експертите обучение и квалификация по клоновете на Дружеството, както следва:

 • Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;

 • Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;

 • Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443

 • Управление, Анелия Милева – 0887401144;

 • Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.