Енергийна независимост и национална сигурност

 

Курсове, организирани през първото полугодие на 2017 г.

Публикувано на 22.01.2017

През първото полугодие на 2017 г. предстои организиране на следните курсове: 

Машинен техник
спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
• Минен техник
спец. Добивни и строителни минни технологии
Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.
* Обучението по горе описаните професии се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация.

• Оператор на пулт за управление и свръзка;
Забележка: За горе описаните професии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:
- Разработване на полезни изкопаеми;
- Технология на открития добив;
- Добивни и строителни минни технологии;
- Минно строителство;
- Минни електромеханика;
- Автоматизация на производството;
- Електрически централи и мрежи;
- Електрически машини и апарати;
- Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;
- Електроенергетика;
- Механизация на минните предприятия;
- Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;
- Технология на машиностроенето – студена обработка

 Машинист на разтоварна стрела;
Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:
- Разработване на полезни изкопаеми;
- Технология на открития добив;
- Добивни и строителни минни технологии;
- Минно строителство;

• Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ;
• Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ;
• Водач на електрокар и мотокар
Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

 Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.;
• Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.;
• Машинист на еднокофов багер;
• Машинист на челна товарачна машина;
Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

Молби за всички курсове се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:
• Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
• Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
• Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
• Управление, Анелия Милева – 0887401144;
• Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.