Енергийна независимост и национална сигурност

 

Курсове, организирани до края на 2017 г.

Публикувано на 19.06.2017

До края на 2017 година предстои организиране на следните курсове:

 • Оператор на пулт за управление и свръзка

Входно ниво:Завършено средно специално образование (или IIIта квалификационна степен), завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

  • Разработване на полезни изкопаеми;

  • Технология на открития добив;

  • Добивни и строителни минни технологии;

  • Минно строителство;

  • Минна електромеханика;

  • Автоматизация на производството;

  • Електрически централи и мрежи;

  • Електрически машини и апарати;

  • Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

  • Електроенергетика;

  • Механизация на минните предприятия;

  • Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

  • Технология на машиностроенето – студена обработка

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ

Входно ниво:Завършено средно образование.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.

Входно ниво:Завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.

Входно ниво:Завършено средно образование, валидно свидетелство за управление на МПС и правоспособност по професията „Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.”

Заявления за записване за курсовете се приемат от Експертите обучение и квалификация по клоновете на Дружеството, както следва:

 • Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;

 • Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;

 • Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443

 • Управление, Анелия Милева – 0887401144;

 • Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.