Енергийна независимост и национална сигурност

 

Курсове, организирани до края на 2016 г.

Публикувано на 01.06.2016

До края на 2016 г. предстои организирането на следните курсове:

 • Машинист на разтоварна стрела;
 • Оператор на пулт за управление и свръзка;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Разработване на полезни изкопаеми;

-          Технология на открития добив;

-          Добивни и строителни минни технологии;

-          Минно строителство;

-          Минна електромеханика;

-          Автоматизация на производството;

-          Електрически централи и мрежи;

-          Електрически машини и апарати;

-          Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

-          Електроенергетика;

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ;
 • Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно образование.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.;
 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.;
 • Машинист на еднокофов багер;
 • Машинист на челна товарачна машина;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Молби за всички курсове се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:

 •          Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
 •          Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
 •          Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
 •          Управление, Анелия Милева – 0887401144;
 •          Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.