Енергийна независимост и национална сигурност

 

КУРСОВЕ, КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПРЕЗ ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 г.

Публикувано на 21.09.2021

През второто полугодие на  2021 година, предстои организиране на следните курсове:

 

 • Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ
 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ
 • Водач на електрокар и мотокар

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Сондьор

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Машинист на многокофов багер

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

  • Разработване на полезни изкопаеми;

  • Технология на открития добив;

  • Добивни и строителни минни технологии;

  • Минно строителство;

   * На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

    

 • Оператор на пулт за управление и свръзка

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

  • Разработване на полезни изкопаеми;

  • Технология на открития добив;

  • Добивни и строителни минни технологии;

  • Минно строителство;

  • Минна електромеханика;

  • Автоматизация на производството;

  • Електрически централи и мрежи;

  • Електрически машини и апарати;

  • Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

  • Електроенергетика;

  • Механизация на минните предприятия;

  • Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

  • Технология на машиностроенето – студена обработка

   * На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

    

    

    

    

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.
 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.
 • Машинист на еднокофов багер

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Механик минни машини - ГТЛ

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

  • Механизация на минните предприятия;

  • Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

  • Технология на машиностроенето – студена обработка

   * На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

    

 • Минен техник

спец. Добивни и строителни минни технологии

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 

 • Машинен техник

спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 

 

Заявленията за включване в курс за по образец на ЦПО и се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:

 • Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, Анелия Милева – 0887401144;

 • Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;

 • Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, Деница Алексиева – 0885078222

 • Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.