Енергийна независимост и национална сигурност

 

Курсове, които се организират през второ полугодие на 2019г.

Публикувано на 14.08.2019

През второто полугодие на  2019 година, предстои организиране на следните курсове: 

 • Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ
 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ
 • Водач на електрокар и мотокар

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност. 

 • Сондьор

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Машинист на многокофов багер

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Разработване на полезни изкопаеми;

-          Технология на открития добив;

-          Добивни и строителни минни технологии;

-          Минно строителство;

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Оператор на пулт за управление и свръзка

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Разработване на полезни изкопаеми;

-          Технология на открития добив;

-          Добивни и строителни минни технологии;

-          Минно строителство;

-          Минна електромеханика;

-          Автоматизация на производството;

-          Електрически централи и мрежи;

-          Електрически машини и апарати;

-          Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

-          Електроенергетика;

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.
 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.
 • Машинист на челна товарачна машина

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Механик минни машини - ГТЛ

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Минен техник

спец. Добивни и строителни минни технологии

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 

 • Машинен техник

спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 

Заявленията за включване в  курс за по образец на ЦПО и се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:

 • Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
 • Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
 • Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
 • Управление, Анелия Милева – 0887401144;
 • Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.

  

Одобрил:

Ценка Йотова

Ръководител отдел „Човешки ресурси”

 

 

Изготвил:

Жанета Тенева

Ръководител звено - ЦПО