Енергийна независимост и национална сигурност

 

Консултативен съвет за спешни мерки

Публикувано на 15.03.2013

Във връзка с кризисната ситуация в „Мини Марица-изток” ЕАД, породена от понижената натовареност на топлоелектрическите централи и съответно занижените заявки на лигнитни въглища към тях, в началото на месец март бе създаден консултативен съвет от ръководители и експерти във въгледобивното дружество, с участието и на председателите на двата синдиката ФСО „Подкрепа” и ДСО на КНСБ. Основната цел на съвета, който заседава всяка седмица, е да анализира текущото състояние и да набележи спешни мерки за стабилизиране на дружеството в така създалата се ситуация.

На проведеното вчера /14 март 2013 г./ заседание бяха взети няколко важни решения, в краткосрочен план. За изпълнение на решенията се предприемат действия по:

-       Оптимизиране на разходите за суровини и материали, електроенергия, горивавъншни услуги и превоз на персонал за месец април;

-       По-ефективно управление на материалните запаси;

-       Преразглеждане и оптимизиране на ремонтната програма в частта за ремонт чрез възлагане.

-       Запазване числеността на персонала;

-       Оптимизиране режима на работа за месеците март и април;

-       Участъците „Добив” и в трите рудника през месец април ще работят на двусменен вместо на четири сменен режим.

-       Режима на работа подлежи на незабавно коригиране  при увеличаване заявките на консуматорите.

Времето, през което се ограничава работата по основните разкривни и въгледобивни дейности, ще бъде използвано пълноценно за ремонтни дейности и подобряване на работната среда.