Енергийна независимост и национална сигурност

 

Комисия прие рекултивирани терени

Публикувано на 11.07.2011

В изпълнение на Заповед № РД 09 - 422 от 07.06.2011г. на  Министъра на земеделието и храните, в периода през месец юни работна комисия,  прие технически рекултивираните земи през 2009 г. и 2010 г. на територията на „Мини Марица -изток” ЕАД. Терените са общо 813,170 дка и са разположени на насипища „Староселец” и „Обединени северни насипища”  на територията Община Раднево и по площи и землища,  както следва:

  •          616,794 дка за селскостопанско ползване,:

211,253 дка- Землище на с. Ковачево (б.с.Староселец) и с. Полски градец, рудник „Трояново-1”, 

 - 405,541 дка – Землище на с. Ковачево и с. Гледачево, рудник „Трояново-север”,

  •          196,376 дка за горскостопанско ползване в землището на с. Ковачево.

За този терен предстои изготвяне на проект за биологична рекултивация и извършване на залесяване, съгласно изискванията на Наредба № 26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. На практика това ще представлява прахо и шумозащитен пояс на насипище „Староселец”.

Средствата, изразходени за тези дейности са в размер на 1 159 404 лв., а заключението на Комисията е, че рекултивираните терени са с много добро качество.

Очаква се протокола от дейността на Комисията да бъде одобрен от Министъра на земеделието и храните, след което горните терени да бъдат причислени към съответния фонд, съгласно статуса на тяхната собственост.

През настоящата 2011г. са предвидени извършване на дейностите по събиране на 952 933 м3 хумус пред фронта на минните работи, техническа рекултивация на около 1060 дка и биологична рекултивация на 71дка  за които ще бъдат изразходени средства в размер на около 4 млн лв. Предвижда се и залесяването на около 30 дка в близост до с. Трояново  с дървесния вид „Пауловния”.