Енергийна независимост и национална сигурност

 

Качество на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица-изток”

Публикувано на 18.01.2017

ЦПО „Марица-изток” разработи вътрешната си система за осигуряване на качеството при условия и ред, определени  в „Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015г. за осигуряването на качеството на професионалното образование и обучение”.
Вътрешната система за осигуряване на качеството в ЦПО „Марица-изток” е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото професионално обучение и резултатите от него в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии, за които ЦПО „Марица-изток” притежава лицензия и по които провежда професионално обучение и в съответствие на действащото законодателство.
Със заповед на Изпълнителния директор са определени:
- Отговорник по качеството - отговарящ за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството;
- Комисия по осигуряване на качеството, която разработва правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и годишния план-график съдържащ дейностите по самооценяването групирани по критериите в приложение № 2 от „Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение”.
В указаните срокове в ЦПО „Марица-изток” бе проведено самооценяване за 2016 г. по 33 критерия, разпределени в три области, както следва:
Област I – Достъп до професионално образование и обучение;
Област II – Придобиване на професионална квалификация;
Област III – Реализация на лицата придобили професионална квалификация.
Показателите към всеки критерии са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100. Максималният брой точки за всеки критерии се разпределя по показатели в четири равнища на оценяване.
Постигнатото качество при извършваните обучения по професии, се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии.
Крайната оценка на постигнатото качество може да е със следните количествени и качествени равнища:
• Отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки;
• Добро  – при крайна оценка от 66 до 90 точки;
• Задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки;
• Незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително;
Оценяването дава възможност за сравнителен анализ по години за нивото на провежданите обучения по конкретни професии. 
Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от Изпълнителния директор.

За 2016 година резултата от самооценяването е общ брой точки – 87.50, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица – изток”, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните четири. Изготвеният доклад е приет на заседание на УМС и представен в Националната агенция за професионално образование и обучение, гр. София.
За 2017 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишен план-график съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2016 година и предложи приоритети в работата на ЦПО за годината да бъдат:
• Усъвършенстване на административното обслужване в посока по-голяма коректност и вежливост от страна на експертите;
• Проучване на изискванията и процедурите  за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.;
• Работа в посока повишаване дела на преподавателите, които имат достатъчни умения при планиране на учебната си дейност, които проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговарят на нуждите на отделни курсисти или група от тях;
• Усъвършенстване на техниките на оценяване;
• Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване и работа в посока по-голям процент от  преподаватели да разбират необходимостта от това и да запознават курсистите с тях;
• По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране;
• Повишаване на  относителният дял на реализираните лица на пазара на труда;
• Повишаване на  степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.