Енергийна независимост и национална сигурност

 

Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла

Публикувано на 06.07.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

„М И Н И М А Р И Ц А - И З Т О К” Е А Д, ГР. РАДНЕВО

Обявява процедура за Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла при следните условия:

1. Предмет на поръчката:Предаване срещу заплащане на около 80 т отработени масла, в това число: 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа; 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки; 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа.

Кандидатите задължително представят предложение за цялостно изпълнение по предмета на поръчката, включващо всички видове отработени масла с посочените кодове. Дейностите да бъдат извършени със средства и материали на Купувача.

Количеството от 80 т е ориентировъчно, като Продавачът има право по време на действие на договора да го увеличава или намалява.

Отработените масла да бъдат извозвани с автомобилни цистерни снабдени с помпени инсталации и захранвани със собствени източници (автономно).

2. Изисквания към кандидатите, документи, които трябва да бъдат представени с предложението:

- Кандидатите представят Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговския регистър /ЕИК/. Чуждестранните лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът бъде в официален превод;

- Кандидатите да притежават Разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда/представя се нотариално заверено копие на съответния документ/, или сключен договор с фирма, която има право да извършва операции по оползотворяване, и/или обезвреждане на отпадъците/представя се нотариално заверено копие на договора/;

- Кандидатите да представят Регистрационен документ по реда на глава пета, раздел IІ от ЗУО/представя се нотариално заверено копие на документа/;

- Кандидатите да притежават Разрешително за транспорт на опасни товари, съгласно ADR/представя се нотариално заверено копие на документа/;

- Кандидатите да разполагат с автомобилна(-и) цистерна(-и) снабдени с помпени инсталации и захранвани автономно/доказва се с декларация от кандидата, придружена с регистрационен талон на цистерната/. Със същите да се извозват отработените масла от площадките на рудниците „Трояново-1”, „Трояново-север” и „Трояново-3”;

- Кандидатите да представят документи (транспортни карти, фактури, протоколи и др.), доказващи реално обезвреждане (оползотворяване) на отпадъци с кодове 13 02 05* и/или 13 02 08* и/или 13 01 10* за 2013-2014 г. /доказва се с копия на съответните документи/;

- Кандидатите представят декларация за приемане на условията в проекта на договора.

- Кандидатите представят декларация в случай, че бъдат определени за изпълнител преди подписване на договор ще представят гаранция (паричен депозит или банкова гаранция) за изпълнение на договора - в размер на 5% от общата му стойност.

Забележка: Всички документи, свързани с предложението следва да бъдат на български език или на националния език на кандидата, придружени със заверен превод на български език.

  1. Място на изпълнение и срок на действие на договора:

Място на изпълнение: Площадките, от които ще се извозват маслата са както следва:

- рудник „Трояново-1” – с. Трояново.

- рудник „Трояново-север” – с. Ковачево.

- рудник „Трояново-3” – с. Медникарово.

Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на неговото сключване.

Отпадъците ще се предават 2 (два) пъти в годината, в зависимост от събраните количества по клонове. Предаването ще се извършва на база писмено изготвени заявки за подготвени за извозване и обезвреждане отпадъци.

Отработените масла ще бъдат предоставени на определения Купувач за изкупуване от работни площадки в рудник „Трояново-1”, рудник „Трояново-север” и рудник „Трояново-3”, конкретно посочени при всяко авизо за готовност за експедиция.

„Работна площадка” е мястото, където се извършва подготовката на отработените масла, товаренето на цистерна на Купувача и е предварително определена от Продавача.

Купувачът е длъжен при получаване на авизото да отговори в срок до 3 /три/ работни дни за точната дата на товарене на подготвената партида отработени масла. Срокът за предаване (товарене) на маслата е до 10 работни дни от датата на авизирането.

След като отработените масла бъдат натоварени от работните площадки, цистерните на Купувача се теглят на везна в присъствието на упълномощени представители на страните по договора и се съставя приемо-предавателен протокол.

4. Документация, съпровождаща изпълнението на поръчката:

Всички необходими документи по предаване, транспортиране и приемане на маслата, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и свързаните с него подзаконови нормативни актове се осигуряват и попълват от товародателя (Продавача).

5. Условия на плащане:

Заплащането на стойността на изкупуваните отработени масла се извършва 100% авансово до 3 (три) работни дни след получаване на авизо от Продавача за подготвена партида за изкупуване. Стойността на партидата се установява на базата на изпратеното от Продавача авизо, в което е посочено количеството на подготвеното отработеното масло. Не се извършва експедиция на партида без да е извършено окончателно плащане. При установени различия между натовареното и авизираното количество масло. Купувачът е длъжен да заплати разликата (ако количеството е в повече) в 5 (пет) дневен срок. В случай че количеството е по-малко, то се приспада от стойността на следващата партида.

6. Условия за формиране на цената:

Цените в офертата на кандидата да са в лева за тон без ДДС и да включват всички разходи на Купувача по изпълнението на поръчката.

В Ценовото си предложение кандидатите да посочат единна цена за изкупуване на отработени масла, франко работните площадки за изкупуване и срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 (шестдесет) дни след срока за получаване на предложения.

Не се допуска кандидатите да предлагат различни цени за отделните видове масла.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, освен изрично упоменатите. Всички разходи свързани с товарене, транспортиране и други съпътстващи са за сметка на Купувача.

Забележка: Единичната цена ще се отнася за отработени масла със съдържание на вода в тях до 4%. В случай че анализът на маслата, направен в лаборатория на отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево, покаже съдържание на вода повече от 4%, цената се намалява реципрочно с процент, равен на процентното съдържание на вода, минус 4%.

7. Критерий за оценка на офертите:избор на фирма за изкупуване на отработени масла с посочените кодове ще се извърши съгласно критерий предложенанай-висока цена за тонотработени масла.Когато има предложени две или повече еднакви най-високи цени, представилите ги кандидатите ще бъдат поканени да представят ново подобрено финансово предложение. При повторно представяне на еднакви най-високи цени, за представилите ги кандидати ще бъде изтеглен публичен жребий.

8. Представяне на предложения:

Кандидатите представят офертата си в запечатан, непрозрачен плик на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката:„Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла”в стая 609, етаж 6, регистратура отдел Търговски, „Мини Марица-изток” ЕАД, град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” № 13.

Офертата се изготвя по следния образец.

Проект на договора е публикуван на същия интернет адрес.

Офертата се подписва и подпечатва, чрез посочване на име и длъжност на лицата представляващи фирмата, или от упълномощени представители с представено пълномощно.

Краен срок за представяне на оферти:23.07.2015 г., 15:00 часа.

Ако в срока за представяне на оферти няма постъпила нито една оферта, Продавачът удължава срока до07.08.2015 г., 15:00 часа.

9. Условия за оглед:

Оглед на работните площадки, от които ще се изкупуват отработените масла, тяхното състояние и количество ще се извърши в последните пет работни дни преди датата на представяне на офертата. Огледът не е задължителен.

Местонахождение: Рудник “Трояново-1” с. Трояново, рудник “Трояново-север” с. Ковачево, рудник “Трояново-3” с. Медникарово.

10. Условия за отваряне на офертите:

Дата:24.07.2015 г.,10:30часа. Място: управление на „Мини Марица-изток” ЕАД, град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” № 13, партер, зала 2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: лицата представляващи кандидатите или упълномощени от тях представители. Ако в срока за представяне на оферти има само една постъпила оферта, процедурата се провежда. В деня на отваряне на офертите изпълнителния директор назначава със заповед комисия за оценка на постъпилите оферти. Комисията отваря пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване, проверява документите, съдържащи се в офертата на участника и обявява предложените цени. На закрито заседание комисията извършва окончателна проверка на документите и извършва класиране на офертите, за резултатите от което се изготвя протокол. Протоколът от работата на комисията се представя за утвърждаване от Изпълнителния директор, след което се оповестява на интернет страницата на дружеството с което се счита, че кандидатите са уведомени за резултатите.

11. Основания за отстраняване на кандидат от процедурата:

Кандидат, който представи оферта, която не отговаря на предварително обявените условия се отстранява от участие.

12. Други условия:Преди подписване на договор определения за Купувач, следва да представи гаранция (паричен депозит или банкова гаранция) за изпълнение на договора - в размер на 5% от общата му стойност. Продавачът има право да пристъпи към упражняване на правата си по банковата гаранция, при констатирано неизпълнение на договорно задължение от страна на Купувача или при предсрочно прекратяване на договора поради неизпълнение от страна на Купувача. Гаранцията за изпълнение на договора следва да бъде с валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след приключване на договорните взаимоотношения между страните.

Допълнителна информация на следните телефони:

0417/83305, вътр. 3070 Владимир Етов – главен Еколог; 0417/83305, вътр. 3083 Деница Славова – еколог; 0417/83305, вътр. 3073 Даниел Демирев – експерт търговия. Донка Ненова - Инженер минен – рекултивация и екология, рудник „Трояново-1”, с. Трояново, GSM: 0885 051 386; Пламен Белев – Инженер минен – рекултивация и екология, рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, GSM: 0884 537 117; Иван Дерменджиев –  Инженер минен – рекултивация и екология, рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, GSM: 088 759 4018.