Енергийна независимост и национална сигурност

 

Година на предизвикателства

Публикувано на 14.01.2011

„Мини Марица – изток” ЕАД залага на мащабна инвестиционна програма през 2011 година.

След абсолютния финансово-икономически рекорд, отчетен в края на третото тримесечие и отличните производствени резултати за изминалата година, дружеството определи рамката на инвестиционния си проект за настоящата година в размер на 88 212 000 лв. Програмата кореспондира с осигуряване на нормално развитие на минните работи при добив на 27 250 000 тона въглища и разкривни работи в размер на 94 915 000 кубични метра земна маса.

Приоритет в инвестициите на най-голямата компания за открит въгледобив у нас ще бъде изграждането на претоварен пункт по направление гара „Трояново 1” – ТЕЦ 1 за обезпечаване доставките на въглища към новата електрическа централа „AES – Гълъбово”. Друго водещо направление ще бъде рехабилитацията на тежкото минно оборудване. Основна цел на финансирането е подобряване на неговото техническо състояние, за да бъде готово и адекватно за увеличената производствена програма на дружеството. Предвидена е рехабилитация на един багер Rs1200, два багера Rs 2000, както и на един багер As 5000. От особено значение ще бъде и реконструкцията и рехабилитацията на две подстанции в рудник „Трояново 3”, което ще обезпечи захранването с ел. енергия, необходима за напредване на минните работи и сигурността на доставките за консуматорите.

Тъй като теренът, от който се добиват източномаришките въглища, е изключително сложен от инженерно-геоложка гледна точка, компанията е взела мерки и са предвидени нужните финансови средства за осигуряване на необходимата устойчивост на бордовете и насипищата. За детайлно проучване на зоните с утежнени геологотектонски условия са предвидени допълнителни сондажни проучвания и провеждане на наблюдения за поява на пукнатини. С данните от тези проучвания и наблюдения ще бъдат избирани най-подходящите технологии за работата в тези зони.

„Предизвикателствата пред „Мини Марица-изток” през настоящата година са големи, заяви Изпълнителният директор Тодор Тодоров, и ние ги приемаме като стимул и условие за една проактивна работа в партньорство с колегите от комплекса. По този начин ние утвърждаваме нашите позиции като гарант на енергийната независимост на България.”