Енергийна независимост и национална сигурност

 

Форум събра експерти

Публикувано на 01.06.2011

Мениджърският екип на най-голямото българско въгледобивно дружество проведе тематична среща-дискусия по две главни направления:  рехабилитация на багерите SRs 2000 и сравнителните характеристики на съществуващите в „Мини Марица-изток” ЕАД багери и тези с хидравличен подем (компакт багери). Участници в дискусията бяха изпълнителният директор на дружеството – инж. Евгени Стойков,  заместник изпълнителните директори – инж. Стефан Танев и инж. Иван Караиванов, управителите и директорите по ремонта и ПТВ на трите рудника, директори и специалисти от управлението, представители на „Минпроект” ЕАД, МГУ „Св.Иван Рилски”, както и експерти по ТМО. Във фокуса на широкия експертен форум бяха обсъдени въпросите за:

 - обновяване на тежкото минно оборудване, работещо в специфичните условия за въгледобив на „Мини Марица-изток” ЕАД;

 - предимствата и недостатъците на рехабилитацията (модернизацията) на ТМО. Отчитане опита на останалите европейски страни и постигнатото до момента в  „Мини Марица-изток” ЕАД;

 -  предимства и недостатъци  при поетапната подмяна на ТМО, в частност на багерите SRs 2000 с багери ново поколение;

 - съпоставка на багерите с хидравличен подем (компакт багери) с традиционно използваните в „Мини Марица-изток” ЕАД багери с въжен подем.

Всички специалисти работили дълги години в областта на минното дело бяха единодушни, че за оптимизиране на добивните процеси е необходимо да се извърши рехабилитация на съществуващите багери SRs2000, гумено-лентовите транспортьори и насипообразувателите с повишаване нивото на модернизация и автоматизация. Основната цел при рехабилитация на този вид ТМО е увеличаване на производителността на машините и намаляване на експлоатационните разходи.

Съгласно стратегията за обновление на тежкото минно оборудване в „Цялостен проект за добив на въглища от находище Източно-маришки въглищен басейн”, разработен в изпълнение на Договора за концесия, както и тенденцията за достигане на добив от 34 млн.т въглища и откривка от порядъка на 120-130 млн. м3, при влизане в пълна експлоатация на нова енергогенерираща мощност до 700 MW, е необходимо да бъдат закупени и нови багери. За да бъдат технологичните им параметри максимално съобразени с конкретните минно-геоложки условия на „Мини Марица-изток” ЕАД, заданията за рехабилитация или закупуване на ТМО трябва да се изготвят след провеждането на специализирани технически съвети и прецизен анализ на характерните особености на всяка една от машините. За закупуването на нови багери се предвижда разработването на финансов план за отпускане, усвояване и изплащане на банков кредит с възможност за по-дълъг гратисен период и оптимален срок на погасяване. Част от плановете на мениджърския екип включва и разработването на нови проекти, гарантиращи енергийна ефективност, свързани с тежкото минно оборудване, с които да се кандидатства за финансиране от международен фонд „Козлодуй”.