Енергийна независимост и национална сигурност

 

Две високи отличия за „Мини Марица-изток“ ЕАД и Андон Андонов на Международния енергиен форум

Публикувано на 03.07.2017

Международният енергиен форум организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ), Националната електрическа компания, Технически университет - София, Агенцията по енергийна ефективност и Националния комитет по осветление се проведе от 22 до 27 юни. Той се фокусира върху стратегически теми в енергетиката  и прие декларация в защита на производителите на електроенергия от въглища с апел за преразглеждане на Референтния документ за най-добрите налични техники за  големите горивни инсталации и необходимостта от повторно гласуване в Комитета по чл. 75.
Председателят на НТСЕБ проф. д-р инж. Бончо Бонев връчи почетни плакети за дългогодишна съвместна работа на „Мини Марица-изток“ ЕАД, ТЕЦ „Марица- изток 2“ ЕАД и ЕСО ЕАД. Заместник председателят на  управителния съвет на Българската браншова камара на енергетиците /ББКЕ/ доц. Валентин Колев връчи почетна грамота и плакет „Енергетик на годината“ на изпълнителния директор на „Мини Марица- изток“ ЕАД Андон Андонов за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката в Република България, за постигнати високи производствено- икономически резултати и активна работа като член на ББКЕ. 
В традиционния форум участваха учени, специалисти и представители на всички партньори в енергийния сектор - държавна власт, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители. За положителните резултати на форума допринесе и участието на чужди и наши експерти и на представители на водещи световни фирми.
Докладите и свързаните дискусии бяха фокусирани върху важни теми за сектора: стратегически и структурни проблеми на енергетиката; прогнозиране и оценка на риска; приватизация и либерализация, маркетинг и законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор – електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи; ново строителство и модернизация на централи; конвенционални електроцентрали; ядрени електроцентрали; комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи; газоснабдяване; рехабилитация на енергийни съоръжения; проблеми по опазване на околната среда; електроенергийни мрежи и системи; ефективно използване на енергията; ВЕИ: водноелектрически централи, биомаси, слънчева енергия, геотермални източници, битови и промишлени отпадъци; децентрализирани енергийни системи, изследователска, проектантска и внедрителска дейност; контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни системи; проблеми на осветлението и водородна енергетика.