Енергийна независимост и национална сигурност

 

Два рехабилитирани багера влязоха в експлоатация

Публикувано на 27.11.2017

Два рехабилитирани кофововерижни багера ERs710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е  ключова задача в Инженерния план за развитието на Дружеството и гарантира сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса Марица изток.
Договорът за „Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710” е сключен през декември 2016година с „Обединение Багери ЕRs710“ с партньори в обединението: Актемиум Беа Балкан (водещ партньор), Енергоремонт холдинг и Българска енергетика  на обща стойност 7 606 900 лв.  Първият багер ERs710 е пуснат в експлоатация на 15 септември  в рудник „Трояново-1“., вторият багер ERs710 е пуснат в експлоатация на 3 ноември в рудник „Трояново-3“. Рехабилитацията на третия багер ERs710 в рудник „Трояново-1“ще започне през май 2018г.
За системата на управление на този тип багери е избрана високопродуктивна комбинация от компоненти за автоматизация, базирана на мощен централен програмируем контролер и модули за децентрализирана периферия, която използва оптични и медни линии за изграждане на полева комуникационна мрежа(ProfiBus, Profinet). Въртящите и ходовите механизми са преоборудвани с честотни преобразуватели. Новите електроуредби  са поставени в реконструирани и прахоуплътнени ел. зали. За да се улесни обслужването на багерите, кабините за управление са оборудвани с удобни операторски пултове, нови монитори с LCD дисплеи и климатици.
Траен ефект от завършените проекти е повишаването на ефективността на работа и минимизирането на авариите и разходите за експлоатация и поддръжка.
За 2017 година очакваното изпълнение на инвестиционната програма на „Мини Марица- изток“ ЕАД е  60 милиона лева.