Енергийна независимост и национална сигурност

 

Дуалното обучение в „Мини Марица-изток” ЕАД е инвестиция в бъдещето на младите хора

Публикувано на 12.08.2021

В края на първото полугодие на 2021 г.22 ученици от 12 клас на Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево завършиха практическото си обучение в реална работна среда, по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“. Държавният квалификационен изпит по практика се проведе на територията на трите клона при стриктно спазване на приетите и установени в Дружеството мерки за ограничаване на разпространението на COVID – 19. След полагане на Държавните зрелостни изпити и Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация 19 ученици завършиха с Дипломи за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация, а един ученик завършва със Свидетелство за професионална квалификация. Само двама не са положили успешно изпитите.

За следващата учебна 2021/2022 година „Мини Марица-изток“ е партньор на две професионални гимназии с паралелки дуално обучение. В Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“, Раднево ще бъдат обучени 88 ученици по професиите:

  • „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“ – 36 ученици;

  • „Организатор по експлоатация в жп инфраструктурата“, специалност „Ръководител движение“ – 29 ученици;

  • „Техник по железопътна техника“, специалност „Локомотиви и вагони“ – 23 ученици;

    В Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“, Стара Загора в дуално обучение ще участват 32 ученици по професията „Електротехник“, спец. „Електрообзавеждане на производството“.

    В резултат на активната работа с професионалните училища „Мини Марица-изток“ ЕАД, бяха поканени за участие в Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерството на образованието и науката, като бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ - управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

    На 05.04.2021 г. изпълнителният директор на Дружеството сключи споразумения за партньорство с двете професионални гимназии за организиране и реализиране на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на ученици в първи гимназиален етап.

Дългосрочните ангажименти от страна на „Мини Марица-Изток“ ЕАД са инвестиция в обучението на младите хора чрез работа, което им дава редица предимства. Осигуряват се подготвени и квалифицирани кадри в реална работна среда – според потребностите на Дружеството, осигурява се възможност за непосредствено влияние върху съдържанието и качеството на обучение, учениците се мотивират за качествено усвояване на професията и успешна реализация на пазара на труда.