Енергийна независимост и национална сигурност

 

Дискусия за национална позиция в защита на въгледобива

Публикувано на 20.02.2017

На 21 февруари в Гранд Хотел София , Българската минно – геоложка камара (БМГК) и „Мини Марица – изток“ ЕАД организират дискусия във връзка с предложената промяна в Референтния документ за най-добри налични техники (BREF) за големи горивни инсталации (LCP).

Поканени за участие са представители на държавата, браншовите организации, топлоелектрически централи , синдикални лидери и неправителствени организации свързани с въгледобива и енергетиката. Ще бъдат представени анализи на положителните ефекти от работата на дружеството и свързаните пряко и косвено с дейността му сфери на социално- икономическия живот в региона и страната.

Новите пределни стойности на емисиите в Окончателния работен вариант на Европейската комисия поставят в опасност енергийната сигурност и промишлената конкурентоспособност. В ревизирания LCP BREF се предлагат пределни стойности на емисиите, надхвърлящи пределните стойности, предвидени в Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП), определени съгласно най-добрите налични техники (НДНТ). Поставянето на непостижими пределни граници, над реалните нива на НДНТ, би довело до прекалено голям натиск върху операторите на горивните инсталации, както в икономически, така и в технически аспект.

Ако промяната бъде приета, ще нанесе непоправими щети на българския въгледобив и енергетика - ключови отрасли на националната икономика.

„Мини Марица-изток“ ЕАД се обърна с апел за съдействие до институции и неправителствени организация в Република България в средата на януари тази година, след писмо от EURACOAL – Европейската асоциация за въглища и лигнити с тревога, че  ревизирането на пределните нива на емисиите ще навреди на промишлената база в Европа.

Целта на дискусията е призив към отговорните институции (президент, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, българските представители в Европейския парламент и др.) за обща позиция в защита на българските енергетика и въгледобив от невъзможни за изпълнение пределни нива на емисии.

Окончателният работен вариант в Референтния документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталации (LCP BREF) на Европейската комисия е от изключителна важност за въгледобивната промишленост в Европа.

Изискванията на новия Ревизиран референтен документ ще поставят България в неблагоприятна позиция за експлоатирането на собствения й природен ресурс от лигнитни въглища за производството на електроенергия. Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката на РБ, БЕХ ЕАД подкрепят позицията на „Мини Марица-изток” ЕАД и Българска минно-геоложка камара, че новите норми са непостижими за преобладаващата част от топлоелектрическите централи. С позиция за необходимостта от общи действия се присъединиха ТЕЦ“Марица изток 2“ ЕАД, Асоциация „Български въгледобив“, НТС по минно дело, геология и металургия, Национален комитет на България в Световния енергиен съвет, Съюз на учените.                                                                                                                                                                                

Необходима е категорична позиция против одобряването на ревизирания Референтен документ, при гласуване на страните-членки по чл. 75 от Директивата. Приемането му ще има сериозните икономически последици и загубата на работни места.