Енергийна независимост и национална сигурност

 

Проекти с външно финансиране

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 ОТ

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ЗА

ДОГОВОР

Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България

Договор № MME/BWE

 

Настоящата покана за участие в търг следва Общата обява за предстоящ търг за този проект, която бе публикувана на www.ebrd.com, Обща обява за предстоящ търг Ref. № 7825-GPN-17149„Замяна на роторни багери в „Мини Марица-изток” ЕАД и на корпоративния уебсайт на „Мини Марица-изток“ ЕАД на 27 февруари 2015 г.

  „Мини Марица-изток” ЕАД („Възложителят”) планира да използва безвъзмездните средства, предоставени от Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” (“МФК”), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР”), и собствени финансови средства за покриване на разходите за проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България.

 Възложителят отправя покана към изпълнителите ( фирми, сдружения от фирми или консорциуми) да представят запечатани тръжни предложения за следния договор, който ще бъде финансиран с част от безвъзмездната помощ:

 Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България”

 Обем и съдържание: 

  • Замяна на три амортизирани роторни багера от типа SRs 1200 с един нов роторен багер от типа SRs 2000 в рудник „Трояново-север” 
  • Закупуване на нов багер от типа SRs 200 за вторичното изгребване на 50 млн. м3  откривка от вътрешните насипища по южната граница на рудник „Трояново-север”

 Тръжни предложения се представят само за целия обем. Тръжни предложения само за части от обема на доставката и монтажа няма да бъдат разглеждани.

Процедурата по възлагането на договора ще се извърши в съответствие с Политиките и Правилата на ЕБВР за възлагане на договори, с изключение на ограниченията по отношение на страните, от които се допускат участници, определени в правилата на МФК, и към септември 2015 година ще бъде открита за участници в търга от следните допустими страни: държави – членки на ЕС, Швейцария и страните на дейност на ЕБВР. Всички стоки и услуги също трябва да са с произход от допустима страна.

 Тръжните документи могат да се получат на адреса на „Мини Марица-изток” ЕАД, посочен по-долу, при заплащане на невъзстановима такса в размер на € 300.00 (Триста евро) или еквивалент в български лева, платима в брой в „Мини Марица-изток” ЕАД или чрез банков превод по посочената банкова сметка: 

Плащания в Евро (EUR):

CIBANK JSC / ТБ „СИ БАНК’’ А Д

BIC:        BUIBBGSF

IBAN:     BG90 BUIB 7900 1423 6372 00

 

Плащания в лева ( BGN):

Първа  Инвестиционна  Банка

BIC:        F I N V B G S F

IBAN:     B G 1 0 F I N V 9 1 5 0 1 0 B G N 0 5 J 0 5

 При поискване документите ще бъдат своевременно изпратени по куриер, но без да се поема отговорност, в случай на изгубване или ненавременна доставка.

Всички тръжни предложения трябва да бъдат придружени от тръжна гаранция на стойност € 600’000 ( шестстотин хиляди евро).

Предложенията трябва да бъдат получени на посочения в тръжното досие адрес на или преди 14:00 часа местно българско време на 20 януари 2016 г., когато ще бъдат отворени в присъствието на представителите на участниците в търга, които желаят да присъстват. Предложения, получени след крайния срок ще бъдат отхвърлени и върнати неотворени.

Потенциалните участници в търга могат да получат допълнителна информация, както и да прегледат и да получат тръжните документи на следния адрес: 

г-н Андон Андонов

Изпълнителен директор

"Мини Марица-изток" ЕАД

6260 Раднево

ул. Георги Димитров 13

област Стара Загора

България

факс : + 359 417 82 417

email: mmi-ead@marica-iztok.com