Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител“ бл.41, вх.А, ет.9, ап.52 със ЗП 64.10 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Публикувано на 08.08.2023

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023 г. по т. 3.10., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-14-2023г., при следните условия:

 

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

    1.1 Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в градГълъбово, кв. „Строител“ бл.41, вх.А, ет.9, ап.52 със ЗП 64.10 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

    1.2 Начална тръжна цена: 65,40лв. /шестдесет и пет лева и четиридесет стотинки/, без включен ДДС - месечна наемна цена за обявения недвижим имот.

    1.3Срок за отдаване под наем на имота – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

     

  2. Вид на търга

    Търг с тайно наддаване.Открито заседание, стъпка за наддаване 2 /два/ лева при явно наддаване, в случай на предложена еднаква най-висока цена.

     

  3. начин на плащане:

                   Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 20-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север” с. Ковачево, за което наемателя получава фактура, издадена от наемодателя или се заплаща по банкова сметка, посочена в договора за наем.

 

  1. размер на депозита за участие в търга

    За участие в търга НЕсе заплаща депозит.

     

    1. място, ден и час за провеждане на търга

    Търгът ще се проведе на 30.08.2023 г. от 10.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица - изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

     

    1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.
    1. Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

    2. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 09.30 часа на 30.08.2023 г.

    3. Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“, отдел „Инвестиции“.

       

      1. Ден и час за провеждане на повторен търг.
    1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 11.09.2023 г. от 10.00 часа в Управлението на Дружеството.

       

       

      1. изисквания към участниците

      8.1. Участниците представят следните документи:

      - Подписано заявление по образец;

      - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

      -   Подписан проект на договор;

      -   Декларация за оглед;

      - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

      - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

      - Удостоверение за наследници /ако е необходимо/;

      - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

      8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

       

      9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

       

      Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

       

      10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-А-14-2023 година.

      Лице за контакти и допълнителна информация: Йонко Йотов- Експерт търговия, звено Недвижима собственост, отдел „Инвестиции“, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-56 тел. 0888378700

      ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ