Енергийна независимост и национална сигурност

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ ОРЗД – КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Публикувано на 02.09.2019

Всички предоставени от Вас данни, които Ви идентифицират пряко или непряко като физическо лице, са лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните.

„Мини Марица-изток“ ЕАД се ангажира да прилага правото на защита на личните данни на физическите лица, във връзка с тяхното обработване, като основно право, предвидено в чл.8 от Хартата на основните права на Европейския съюз (2000/С 364/01), уредено в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, Закона за изменение и допълнение на закона защита на личните данни и други правни актове.

„Мини Марица-изток“ ЕАД има задължението да обработва личните Ви данни законосъобразно, добросъвестно, по прозрачен за Вас начин, в точен и актуален вид, в минималния необходим обем и обхват, съобразно конкретната цел.

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

която се предоставя при събиране на лични данни от субекта на данните

при кандидатстване за обявени свободни работни места

по чл. 13 от ОРЗД

 

1. Администратор на личните данни е „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево

 

Седалище:                  гр.Раднево, община Раднево, област Стара Загора

Адрес:                         6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ 13

e-mail:              mmi-ead@marica-iztok.com

Телефони:                   Централа: +359 417 833 05; +359 417 825 75, Факс: +359 417 826 05

 

Клонове на администратора:

Рудник "Трояново 1", с.Трояново, община Раднево, област Стара Загора

e-mail: rudnik1@r1.marica-iztok.com
Централа:+359 417 825 49

 

Рудник "Трояново-север", с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора

e-mail: rudnik2@r2.marica-iztok.com

Централа:+359 417 823 10

 

Рудник "Трояново-3", с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора

e-mail: rudnik3@r3.marica-iztok.com

Централа:+359 417 821 29

 

2. За целите на кандидатстването за обявено свободно работно място и за пълноценното участие в процеса на подбор, Вие доброволно ни предоставяте изискващите се документи: молба, автобиография, копия на дипломи за завършено образование, квалификация, правоспособност, копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. Те съдържат име, презиме, фамилия, ЕГН, телефон и адрес за кореспонденция, месторождение, месторабота, снимка, подпис, както и изрично волеизявление за заемане на конкретно работно място, депозирано в определения срок.

Само в специални случаи (например при назначаване на хора с трайни увреждания) може да се изискват и обработват копия на документи, съдържащи данни за здравословно състояние, което изрично се отбелязва в публикуваната обява.

В случай на необходимост от легитимиране пред служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД при лично участие в някои от етапите на подбор, това става с представяне на документ за самоличност. След установяване на Вашата самоличност, документът Ви се връща, без да бъде задържан, копиран и съхраняван от служители на дружеството.

Данните Ви се обработват само за целите на настоящата процедура по кандидатстване за назначаване и подбор, единствено в съответствие с Вашето волеизявление.

 

3. Подаването на документи при кандидатстване за обявено свободно работно място се извършва в деловодството в административната сграда на съответния клон или Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД.  По смисъла на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Правилника за прилагането му, те са определени за стратегически зони и Ваши лични данни ще се обработват от внедрената електронна система за контрол на достъпа и чрез изградената система за видеонаблюдение, единствено за целите на охраната и сигурността.

4. Личните Ви данни при кандидатстване за работа в което и да е поделение на „Мини Марица-изток“ ЕАД се споделят само между служители от клоновете и Управлението в рамките на необходимото за изпълнение на служебните им задължения, съгласно разписаните правила в процедурата по подбор и назначаване.Достъп до тях имат освен служителите от отделите „Човешки ресурси“ в клоновете и Управлението, членовете на комисиите по подбора, служители от отдел „Сигурност“ и от звено „Деловодство и архив“, управители, директори, при проверки - вътрешни и външни одитори. Всички те са обвързани със задължение за поверителност. В този случай „Мини Марица-изток“ ЕАД не разкрива личните Ви данни пред други лица и организации.

 

5. При обработването на личните данни, които ни предоставяте за целите на кандидатстването за обявено свободно работно място и за участие в процеса на подбор, „Мини Марица-изток“ ЕАД не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране, както и не предоставя личните Ви данни на трети лица и на други администратори в трети държави, или на международни организации.

 

6. „Мини Марица-изток“ ЕАД прилага принципа на ограничаване на съхранението, като за целите на кандидатстването за свободно работно място и за участие в процеса на подбор, съхранява личните Ви данни в следните срокове:

  • Записите в електронната система за контрол на достъпа и системата за видеонаблюдение – 1 (един) месец;
  • Предоставените от Вас документи (молба, автобиография, копияна документи за образование, квалификация, правоспособност, трудов стаж и професионален опит и др.) – 6 (шест) месеца, съгласно чл.25к от Закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни;
  • Протоколите на комисиите по подбора – 3 (три) години, във връзка с чл.52 от Закона за защита от дискриминация.

 

7. Съгласно Общия регламент за защита на данните, като физическо лице, субект на лични данни, имате следните права:

  • право на достъп до собствените Ви лични данни;
  • право на коригиране на личните Ви данни без ненужно забавяне – с цел отстраняване на неточности, необходимо допълване или актуализиране на вече предоставените от Вас лични данни за коректното и законосъобразно обработване от администратора;
  • право на заличаване на данни ("правото да бъдеш забравен")когато обработването на личните Ви данни е основано на Вашето съгласие, което сте оттеглили и ако заличаването не противоречи на законните интереси и задължения на администратора, когато обработването е незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;
  • право на ограничаване на обработването – когато това не противоречи на законните интереси и задължения на администратора; 
  • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, при условие, че не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи;
  • право на преносимост на данните на друг администратор без възпрепятстване от администратора – когато обработването им е основано на Вашето изрично съгласие, на договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин, както и когато това не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
  • право на информация, комуникация и условия за упражняването на правата Ви като субект на лични данни, за което можете да се обърнете към длъжностните лица, отговорни за защитата на личните данни в "Мини Марица-изток" EАД, със следните средства за контакт:

 

            Адрес:  6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ 13

Централа: +359 417 833 05; +359 417 825 75, вътр.4087, 3240
e-mail: zld@marica-iztok.com

 

8. Произтичащите от ОРЗД права може да упражните с писмено заявление до администратора на лични данни „Мини Марица-изток“ ЕАД, в което следва да посочите име, презиме, фамилия, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма на комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаването му и адреса за кореспонденция с Вас.

9. Ако считате, че Вашите права по ОРЗД са нарушени, имате право да подадете жалба до надзорния орган Комисията за защита на личните данни, отправена на:

Адрес: 1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

e-mail: kzld@cpdp.bg

Телефон: 02 9153 518

Интернет страница: www.cpdp.bg ,


или да потърсите правата си по съдебен ред.

10. Кандидатстването за работа в  клоновете и Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД е Ваше лично решение и доброволен акт. Имате право по всяко време да оттеглите кандидатурата си, което би преустановило участието Ви в процеса на подбор за свободното работно място, за което кандидатствате. В такъв случай обработването ще бъде сведено само до архивиране и съхранение в горе упоменатите срокове с цел отчетност.