Енергийна независимост и национална сигурност

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ ОРЗД – КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Публикувано на 05.09.2019

Всички предоставени от Вас данни, които Ви идентифицират пряко или непряко като физическо лице, са лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните.

            „Мини Марица-изток“ ЕАД се ангажира да прилага правото на защита на личните данни на физическите лица, във връзка с тяхното обработване, като основно право, предвидено в чл.8 от Хартата на основните права на Европейския съюз (2000/С 364/01), уредено в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, Закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни и други правни актове.

            „Мини Марица-изток“ ЕАД има задължението да обработва личните Ви данни законосъобразно, добросъвестно, по прозрачен за Вас начин, в точен и актуален вид, в минималния необходим обем и обхват, съобразно конкретната цел.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

която се предоставя при събиране на лични данни от субекта на данните

при кандидатстване за обучение в квалификационен курс в Центъра за професионално обучениепри „Мини Марица-изток“ ЕАД по чл. 13 от ОРЗД

1. Администратор на личните данни е „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево

 

Седалище:                 гр.Раднево, община Раднево, област Стара Загора

Адрес:                        6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ 13

e-mail:             mmi-ead@marica-iztok.com

Телефони:                  Централа: +359 417 833 05; +359 417 825 75, Факс: +359 417 826 05

 

Клонове на администратора:

Рудник "Трояново 1", с.Трояново, община Раднево, област Стара Загора

e-mail: rudnik1@r1.marica-iztok.com
Централа:+359 417 825 49

 

Рудник "Трояново-север", с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора

e-mail: rudnik2@r2.marica-iztok.com

Централа:+359 417 823 10

 

Рудник "Трояново-3", с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора

e-mail: rudnik3@r3.marica-iztok.com

Централа:+359 417 821 29

 

2. За целите на кандидатстването за включване в квалификационен курс, организиран от Центъра за професионално обучение към „Мини Марица-изток“ ЕАД, Вие доброволно ни предоставяте изискващите се документи: заявление по наш образец, оригинали и копия на дипломи за завършено образование, свидетелства за професионална квалификация, правоспособност. Оригиналните документи представяте на служителя в ЦПО единствено за сверяване с копията и той Ви ги връща незабавно, без да бъдат задържани и съхранявани. Те съдържат име, презиме, фамилия, ЕГН, месторождение, телефон и адрес за връзка, снимка, подпис, както и изрично волеизявление за какъв курс кандидатствате (професия, форма на обучение), депозирано при Експерта обучение и квалификация на територията на съответния клон или при Ръководителя на ЦПО в Управлението на Дружеството.

Непосредствено преди стартиране на обучението ще Ви бъдат изискани и свидетелство за съдимост, както и медицинско свидетелство, съдържащо данни за здравословното Ви състояние, със заключение за пригодност да упражнявате съответната професия. За отделни професии, за които имаме нормативно задължение по специални наредби, изискваме и удостоверение за психическа пригодност.

Видът и обхватът на данните, които събираме и обработваме във връзка с организиране и провеждане на квалификационните курсове са определени в чл.14 от Закона за професионалното образование и обучение.

Легитимирането пред служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, за да получите достъп до помещенията на Центъра за професионално обучение и за сключването на договор за обучение, става с представяне на документ за самоличност. След установяване на Вашата самоличност и сверяване на данните, документът Ви се връща, без да бъде задържан, копиран и съхраняван от служители на дружеството.

Данните Ви се обработват само с цел кандидатстване и включване в квалификационен курс, само в съответствие с Вашето волеизявление, както и за осигуряване на достъп до ЦПО и други зони в Дружеството, необходими за пълноценно провеждане процеса на обучение.

 

3. Дейностите по подаването на заявление и документи за квалификационен курс, сключването на договора за обучение, плащането на таксата, посещението на занятията се извършват в административни сгради в съответния клон или Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД.  По смисъла на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Правилника за прилагането му, те са определени за стратегически зони и Ваши лични данни ще се обработват от внедрената електронната система за контрол на достъпа и чрез изградената система за видеонаблюдение, единствено за целите на охраната и сигурността.

 

4. Личните Ви данни при кандидатстване за квалификационни курсове в което и да е поделение на „Мини Марица-изток“ ЕАД се споделят само между служители от клоновете и Управлението в рамките на необходимото за изпълнение на служебните им задължения, съгласно разписаните правила в процедури за работа на Центъра за професионално обучение.Достъп до тях имат освен служителите от ЦПО в клоновете и Управлението, служители от отдел „Човешки ресурси“, Правна служба, „ЗБУТ“, ФСО и „Сигурност“, управители, директори, при проверки - вътрешни и външни одитори. Всички те са обвързани със задължение за поверителност. В този случай „Мини Марица-изток“ ЕАД не разкрива личните Ви данни пред други лица и организации, освен пред Националната агенция за професионално образование и обучение, съгласно чл.50 от Закона за професионално образование и обучение.

 

5. При обработването на личните данни, които ни предоставяте за целите на кандидатстването и обучението в квалификационни курсове, „Мини Марица-изток“ ЕАД не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране, както и не предоставя личните Ви данни на трети лица и на други администратори в трети държави, или на международни организации.

 

6. „Мини Марица-изток“ ЕАД прилага принципа на ограничаване на съхранението, като за целите на кандидатстването и обучението в квалификационни курсове, съхранява личните Ви данни в следните срокове:

  • Записите в електронната система за контрол на достъпа и системата за видеонаблюдение – 1 (един) месец;
  • Документите на Центъра за професионално обучение – съгласно Приложение № 1 към чл.5, ал.3 от Наредба № 2/22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години – 50 (петдесет) години.

7. Съгласно Общия регламент за защита на данните, като физическо лице, субект на лични данни, имате следните права:

  • право на достъп до собствените Ви лични данни;
  • право на коригиране на личните Ви данни без ненужно забавяне – с цел отстраняване на неточности, необходимо допълване или актуализиране на вече предоставените от Вас лични данни за коректното и законосъобразно обработване от администратора;
  • право на заличаване на данни ("правото да бъдеш забравен")когато обработването на личните Ви данни е основано на Вашето съгласие, което сте оттеглили и ако заличаването не противоречи на законните интереси и задължения на администратора, когато обработването е незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;
  • право на ограничаване на обработването – когато това не противоречи на законните интереси и задължения на администратора; 
  • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, при условие, че не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи;
  • право на преносимост на данните на друг администратор без възпрепятстване от администратора – когато обработването им е основано на Вашето изрично съгласие, на договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин, както и когато това не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
  • право на информация, комуникация и условия за упражняването на правата Ви като субект на лични данни, за което можете да се обърнете към длъжностните лица, отговорни за защитата на личните данни в "Мини Марица-изток" EАД, със следните средства за контакт:

 

Адрес:  6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ 13

Централа: +359 417 833 05; +359 417 825 75, вътр.4087, 3240; e-mail: zld@marica-iztok.com

 

8. Произтичащите от ОРЗД права може да упражните с писмено заявление до администратора на лични данни „Мини Марица-изток“ ЕАД, в което следва да посочите име, презиме, фамилия, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма на комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаването му и адреса за кореспонденция с Вас.

9. Ако считате, че Вашите права по ОРЗД са нарушени, имате право да подадете жалба до надзорния орган Комисията за защита на личните данни, отправена на:

Адрес:   1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

e-mail:kzld@cpdp.bg             Телефон:02 9153 518            Интернет страница:www.cpdp.bg ,

 

или да потърсите правата си по съдебен ред.

10. Кандидатстването за квалификационни курсове в клоновете и Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД е Ваше лично решение и доброволен акт. Имате право по всяко време да оттеглите кандидатурата си, което би преустановило включването Ви в съответния курс, обучението, придобиването на желаната от Вас квалификация и/или правоспособност, в зависимост от етапа, на който депозирате искането си. В такъв случай обработването ще бъде сведено само до архивиране и съхранение в нормативно определените срокове с цел отчетност.