Енергийна независимост и национална сигурност

 

За дружеството

„Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г.

Капиталът на „Мини Марица-изток” ЕАД е в размер на 69 810 000 лева, разпределен в 6 981 000 акции с номинална стойност на всяка акция от 10 лева. Целият размер на капитала е записан и изцяло внесен от държавата в лицето на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. От септември 2008 г. „Мини Марица-изток” ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.

Предметът на дейност на Дружеството е: „Добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи, осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация в почивни станции собственост на дружеството, както и други, незабранени от закона, дейности.”

На 11.08.2005 година е сключен Концесионен договор между Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер „Мини Марица-изток” ЕАД.

По силата на сключения договор в полза на „Мини Марица-изток”ЕАД е учредена концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”.