Енергийна независимост и национална сигурност

 

За дружеството

„Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г.

Капиталът на „Мини Марица-изток” ЕАД е в размер на 121 124 700 лева, разпределен в 12 112 470 акции с номинална стойност на всяка акция от 10 лева. Целият размер на капитала е записан и изцяло внесен от държавата.

От септември 2008 г. „Мини Марица-изток” ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.

Предметът на дейност на Дружеството е:

  1. Добив и пласмент на въглища;
  2. Промишлена, търговска, лизингова, ремонтна и външно-икономическа дейност;
  3. Подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи, както и други, незабранени от закона дейности;
  4. Осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация в почивни станции, собственост на дружеството;
  5. Търговия с електрическа енергия;
  6. Извършване на железопътен превоз на товари във вътрешно съобщение, както и други, незабранени от закона дейности.

На 11.08.2005 година е сключен Концесионен договор между Министерски съвет на Република България и концесионера „Мини Марица-изток” ЕАД.

По силата на сключения договор в полза на „Мини Марица-изток” ЕАД е учредена 35-годишна концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Дейността на дружеството не е ограничена със срок или прекратително условие.