Енергийна независимост и национална сигурност

 

Вътрешен одит

1. Функциите на звеното за „Вътрешен одит” в Дружеството са регламентирани в утвърдения  Правилник – вх.№ 3281 от 14.04.2015 година.
Вътрешният одит е независима и обективна дейност за даване на увереност или консултиране, предназначена да носи полза  и да подобрява дейността на Дружеството, чрез:
- идентифициране и оценяване на рисковете;
- оценяване  на адекватността и ефективността на системата за финансово управление и контрол;
- съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
- надеждност, ефективност  и икономичност на дейностите;
- опазването на активите и информацията;
- даване на препоръки за подобряване на дейностите в Дружеството и изготвянето на вътрешно-нормативни актове.
Решаващо условие за ефективно и обективно изпълнение на дейността и функциите на звеното за „Вътрешен одит” е неговата независимост, която се гарантира чрез:
- пряко подчинение на Изпълнителния директор;
- докладване на резултатите от одитните ангажименти и на дейността директно на Изпълнителния директор;
- недопускане на намеса при планиране, извършване и докладване на резултатите от одитните ангажименти.

2. Дейността на звеното за „Вътрешен одит”  е на основание утвърден от Изпълнителния директор  Годишен план за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.
2.1 За отчетната 2016 година са предвидени извършването на одитни ангажименти за даване на увереност (ОАУ)  в клоновете на Дружеството – рудник „Трояново-1”, рудник „Трояново-север” и рудник „Трояново-3”, отдел „Административен” , звено „Почивно дело” включващо ПС „Велинград”, ПС „Старозагорски минерални бани”, ПС „Главан”, ПС „Паисий” и ПС „Пампорово” към звено „Почивно дело”- отдел „Административен” при управлението на „Мини Марица изток” ЕАД..
2.2 Проверка на постъпили сигнали;
2.3 Проверки по постоянно действащи заповеди;
2.4 Изготвяне на вътрешно-нормативни актови.

3. За периода от 01.01.2016 година до 24.06.2016 година, са извършени общо 15 одита и проверки, както следва:
-  13 одита ,  одитирани 25 длъжностни лица;
-  2 проверки на постъпили сигнали, наложени дисциплинарни наказания на 3 длъжностни лица.
Издадени са 15 доклада с направени констатации, изводи и препоръки/предложения , придружени с необходимия доказателствен материал, за предприемане на необходимите мерки и търсене на дисциплинарна отговорност.

4. Изготвени вътрешно – нормативни актове, както следва:
- Правилник (вх.№ 2154 от 07.03.2016 година) за работа със сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси  и защита на лицата подали такива, в „Мини Марица изток” ЕАД - управление и клоновете -  рудник – „Трояново – 1”, рудник – „Трояново – север” и рудник – „Трояново – 3”;
- Етичен кодекс (вх. № 2283 от 10.03.2016 година) на работещите (работници и служители) в „Мини Марица изток” ЕАД - управление и клоновете -  рудник – „Трояново – 1”, рудник – „Трояново – север” и рудник – „Трояново – 3”;
- Система за финансово управление и контрол в „Мини Марица изток” ЕАД, град Раднево (вх.№ 5575 от 13.06.2016 година).