Енергийна независимост и национална сигурност

 

Вътрешен одит

Под понятието “вътрешен одит” се разбира независима и обективна, осигурителна и консултантска дейност, предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване дейността на „Мини Марица-изток“ ЕАД . Вътрешният одит помага на Дружеството да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

Вътрешният одит се осъществява чрез два вида одитни ангажименти:

 • одитен ангажимент за даване на увереност – предоставяне на обективна оценка на доказателствата от страна на вътрешния одитор с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одит. Одитният ангажимент за даване на увереност се осъществява основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието.

 • одитен ангажимент за консултиране – изразява се в даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това.

  Вътрешният одит играе съществена роля за постигане целите на организацията, като подпомага ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД при идентифициране и оценяване на рисковете, оценяване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и в даване на препоръки за подобряване на дейностите в Дружеството.Отдел „Вътрешен одит“ осъществява вътрешен одит на всички структури, програми,   дейности   и   процеси   в организацията.

  Основополагащ документ за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в „Мини Марица-изток“ ЕАД е „Статут на ВО“ , одобрен от Изпълнителния директор на Дружеството на 08.08.2022г. : Статут

  Отдел „Вътрешен одит“ има одобрен Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2023-2025г : Стратегически план

  В „Мини Марица-изток“ ЕАД има действащ етичен кодекс, изготвен от отдел „Вътрешен одит“ и приет от СД на 16.11.2022г : Етичен кодекс

  В „Мини Марица-изток“ ЕАД има действаща „Антикорупционна стратегия за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и за установяване и предотвратяване на риска от конфликт на интереси, работа със сигнали, сигнали за корупция, корупционни прояви и защита на лицата подали такива“ , изготвен от отдел „Вътрешен одит“ и приет от СД на 16.11.2022г : Антикорупционна стратегия