Енергийна независимост и национална сигурност

 


Сключен е договор с МТСП по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

„Мини Марица-изток“ ЕАД подписа с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура № BG05M9OP001-1.057 „Умения“. Проектът „Уменията на човешките ресурси – капитал за развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД“ включва обучението на 310 работника на Дружеството, от които 160 души по професия „Заварчик“ и 150 души по професия „Водач на МПС за обществен превоз“. Стойността на обученията възлиза на 124 000 лв.. За финансирането на Проекта „Мини Марица-изток“ ЕАД ще получи безвъзмездна помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 в размер на 50% от тази сума, а обучаваните трябва да отговарят на определени условия за възраст и образователна степен, според параметрите на Проекта.

Предстоят процедури по обществени поръчки за публично състезание за избор на обучаващи организации по съответните професии. Договорът е с продължителност 18 месеца. Проектното предложение е разработено по инициативата и с координацията на звено „Управление на проекти с европейско финансиране“ към отдел „Инвестиции“ в Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД, с участието и сътрудничеството на „Център за професионално обучение“ към отдел „Човешки ресурси“ и звено „Автотранспорт“ към отдел „Административен“.