Енергийна независимост и национална сигурност

 


Техническа информация

Обхватът на Проекта съдържа проектиране, изработка, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на багер от типа SRs 2000 и багер от типа SRs 200, както и обучение на съответния персонал, който ще обслужва и поддържа багерите. 

Замяна на три амортизирани роторни багера от типа SRs 1200 с един нов роторен багер от типа SRs 2000

Трите багера от типа SRs 1200 се експлоатират в рудник „Трояново-север”. Техният експлоатационен ресурс е изчерпан.

Багерите от типа SRs 1200 обикновено са свързани към мрежата посредством подстанции и електропроводни линии 6 kV. Новият багер от типа SRs 2000 ще бъде свързан директно към електропроводните линии 20 kV, което ще доведе до намаляване на загубите при пренос и по-малки сечения на електропроводните линиите.

Със замяната на три роторни багера от типа SRs 1200 с един нов багер от типа SRs 2000 ще бъдат отстранени и четири задвижващи транспортни ленти с инсталирана мощност от по 1825 kW всяка, което от своя страна ще доведе до значителна икономия на енергия.

Новоизграденият роторен багер от типа SRs 2000 ще има теоретична производителност от 6000 m3/h и ще  работи с гумено-транспортна лента (ГТЛ). Съобразно условията на находището той ще отработва от забоя блок с широчина - ≥ 50 m; височина - ≥ 22 m; дължина - средно 3,5 km; дълбочина на копаене - 5 m.

Закупуване на нов багер от типа SRs 200 за вторичното изгребване на 50 млн. м3 откривка от вътрешните насипища

Въвеждането в експлоатация на новоизградената електропроизводствена мощност на ТЕЦ „AES – Гълъбово” през 2011 г. налага цялостно увеличаване на добива на лигнитни въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД. Това може да бъде постигнато чрез рязкото ускоряване на дейностите по изгребване на откривка от рудник „Трояново-1”, с въвеждането в експлоатация на нов багер от типа SRs 200.

Работата на новия багер от типа SRs 200, свързана с отстраняването на минна маса от вътрешните насипища на рудник „Трояново-1”, се състои в следното:

-     изземване на 50 млн. м3 минна маса от вътрешните насипища за период от 20 години;

-     изземване на минна маса и силно овлажнени, пластични глини с ниска носимоспособност;

-     работа на четири хоризонта;

-     работа с лентов транспортьор с производителност до 1,2 млн. м3/година.

Новият багер от типа SRs 200 ще има теоретична производителност от 1300 м3/час и ще работи с гумено-лентов транспортьор. Съобразно условията на находището той ще отработва от забоя блок с широчина - ≥ 27 m, височина  - ≥ 8 m, дължина - средно 2 km, дълбочина на копаене - 1 m.

                                                        

 

Дейности през 2019г. за изпълнение на договор ММЕ/BWE

I-во тримесечие

 • Доставка на метални конструкции за багер KWK-2000 и багер KWK-400L;
 • Изграждане на долния строеж на багер KWK-2000 и багер KWK-400L.

II-ро тримесечие

 • Доставка на метални конструкции за багер KWK-400L;
 • Изграждане на горния строеж на багер KWK-2000 и багер KWK-400L.

III-то тримесечие

 • Доставка на резервни части за багер KWK-2000 и багер KWK-400L;
 • Монтаж на спомагателно оборудване и довършителни дейности на багер KWK-2000 и багер KWK-400L.
 • Обучение на ел. специалисти

IV-то тримесечие

 • Функционални изпитания на багер KWK-2000 и багер KWK-400L;
 • Предвижване на багер KWK-2000 и багер KWK-400L от монтажната площадка до местоработата им;
 • Изпитания под товар и въвеждане в експлоатация;
 • Обучение на обслужващият персонал на багерите.