Енергийна независимост и национална сигурност

 

Съвет на директорите

Светослав Митков Миневски, Председател на съвета на директорите

 Светослав Миневски e роден през 1968 г. в Стара Загора. През 1993 г. завършва ВИПОНД на МВР със специалности “Право” и „Охрана на обществения ред и борба с престъпността”. От 1993 - 1998 г. работи в сектор „Икономическа полиция” на РДВР – Стара Загора, а от 1998 – 2007 г. в сектор БОП. От 2007 г. е адвокат, председател е на Дисциплинарен състав в Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия – Стара Загора. Председател на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД от 26.07.2021 г.

 Цветолин Венциславов Богданов, Член на Съвета на директорите

 Цветолин Богданов е роден на 30.04.1970 г. в Стара Загора. Бизнесмен, председател на Тенисклуб „Августа Траяна“ – Стара Загора. Член на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД от 26.07.2021 г.

Николай Стефанов Диков, Член на Съвета на директорите  

Николай Диков е роден през 1986 г. Завършил е висшето си образование в Технически университет - София през 2009 г. През 2012 г. защитава магистърска степен по специалност „Публична администрация”. От 2011 година е общински съветник в Общински съвет - Стара Загора. От 2015 г. до  2019 г. е Председател на група в състава на Общински съвет – Стара Загора ичлен на постоянните комисии „Спорт и младежки дейности”, „Проекти, евроинтеграция и международни връзки” и на Общинската комисия по безопасност на движението. През 2019 г. отново е избран за член на Общински съвет – Стара Загора.

От декември 2014 г. до март 2017 г. е член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, след което е председател на СД до 25.07.2021 г.

 

Андон Андонов, Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Инж. Андон Андонов е роден през 1954 г. Завършил е ВМЕИ – Варна, през 1980 г., специалност „Електроенергетика”. Притежава допълнителна мениджърска квалификация „Маркетинг на търговската дейност” от Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов. През годините е завършил успешно редица квалификационни курсовe: „Пренапрежения в мрежи средно напрежение” към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, „Качество на електрическата енергия – проблеми и решения за условията на България” към Технически университет – София, „Методи за оценка и контрол на качеството на електрическата енергия” към Съюза на метролозите в България, „Мениджмънт” към института за стимулиране на Австрийската стопанска камара и др. 

Професионалното му развитие е изцяло свързано с „Мини Марица-изток” ЕАД. В дружеството започва работа през 1980 г. като ел. лаборант и за тези години е преминал през различни йерархични нива. През 2013 г., когато е избран за народен представител от 27-и многомандатен избирателен район в 42-рото Народно събрание, е изпълнявал длъжността ръководител на „Електроснабдителен район Марица Изток”.В Народното събрание е бил член на комисията по „Енергетика”, подкомисията за наблюдение дейността на ДКЕВР и комисията по „Вероизповеданията и парламентарната етика”.

Член е на УС на Българската минно-геоложка камара, член на  УС на „Научно-техническите съюзи на енергетиците” – София, почетен член на УС на  Съюза на учените гр. Стара Загора и член на Изпълнителния комитет на EURACOAL.

Отличен е със „Златна значка“ на ФНТС от Федерацията на НТС през 2015 г., със Златен медал „Добри Желязков – фабрикаджията“ за значими постижения във внедряването на високи технологии и иновации през 2016 г. от ФНТС и със „Заслужил миньор“ на НТС по минно дело,  геология и металургия през 2017 г. и Почетна грамота на Българската браншова камара на енергетиците със звание „Енергетик на годината“ за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката, за постигнати високи производствено-икономически резултати и активна работа като член на ББКЕ.

За член на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД е избран на 20.08.2014 г., а за Изпълнителен директор на 02.12.2014 година.

Георги Иванов Коев, Член на Съвета на директорите 

Георги Коев е роден през 1954 г. Завършил е Стопанска академия „Д.А.Ценов” - Свищов, магистър по специалност „Счетоводство и контрол”. Специализира в УНСС „Организация и методология на счетоводната отчетност” и има допълнителна професионална подготовка по „Индустриален бизнес” и „Организация и управление на бизнеса и управленската дейност”. Присъдени квалификации - „Индустриален мениджър” и „Мениджър-финанси и отчетност”. Професионалното му развитие е свързано с комплекса „Марица-изток”. Започва работа през 1980 г., като заема длъжности свързани със специалността си във финансовата сфера. През периода 1986-1998 г. и 2000-2003 г. е главен счетоводител, началник отдел „Икономически” и ръководител на направление „Икономическо” в ТЕЦ „Марица изток 3”. От 2003 г. до 2015 г. е заместник-кмет в Община Раднево и в различни периоди ръководи финансовата дейност във всичките ѝ аспекти, стопанските дейности и социалната политика. 

За член на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД е избран на 20.08.2014 г.