Енергийна независимост и национална сигурност

 


Решения на Съвета на Директорите(СД) и Изпълнителният Директор (ИД) .

Решения на Съвета на Директорите (СД) на „Мини Марица-изток” ЕАД:

 На 20.05.2016 г. е сключен Договор с референтен № MME/BWE и с обхват: „Проектиране, изработка, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на роторен багер от типа SRs2000 и роторен багер от типа SRs200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България“, между „Мини Марица-изток” ЕАД и консорциум „FAMUR - БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА”. Във връзка с Проекта са взети решения от Съвета на Директорите във времето:

 

Протокол №.16-2007 /06.12.2007, т. 3.2

Решение на СД на ММИ за максималните изкупни цени за придобиване на земеделските земи.

Протокол №23-2010/ 10.12.2010г.

 

Решение на СД във връзка със преселването на село Бели Бряг и изготвяне на работни проекти за обекти: „Гробищен парк в ПИ 61460.48.50,землище гр.Раднево и „Разширение на път до гробищен парк и необходим паркинг към него”/т.2.2 от Протокола/,като дейностите по преместването на гробищния парк са за сметка на „Мини Марица – Изток” ЕАД.

Протокол №29-2013/ 27.11.2013г –т.1.1

Решение на СД на ММИ за сключване на Споразумение за безвъзмездна помощ № 054 за замяна на Роторни багери, между „Мини Марица – Изток” ЕАД-Реципиент и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/-Администратор;

Протокол №.21-2016/ 10.09.2016г., т.3.6-

Решение на СД за безвъзмездно ползване на закупените от ММИ жилищни имоти в с.Бели Бряг,за период от 24 месеца (гратисен период).

Протокол №.13-2017/31.05.2017г., т.3.2-

Решение на СД, което възлага на ММИ да изпраща писма до собствениците, в които се посочва необходимостта от закупуването на имотите им. Собствениците, в срок от един месец трябва да предоставят необходимите документи за изготвянето на оценката.

Протокол №.13-2017/ 31.05.2017г.,т.3.2-

Решение, с което се дава възможност имотите да бъдат оценявани от двама оценители. MMИ ще използва услугите на предишния си оценител – „Стройпроект“ ООД. Всеки собственик може да поръча паралелна оценка, при следните условия: 1) избраният от него/нея оценител да е лицензиран;

2) втората оценка да бъде за сметка на собственика;

Протокол №.13-2017/ 31.05.2017г.,т 3.2

За да се запази поминъкът на хората, Съветът на директорите взема решение, земята, която MMИ ще придобива в бъдеще, да продължава да се обработва от местната земеделска кооперация, и съответните рента, акции, дивиденти и производство да се получават от бившия собственик, до момента,когато минните работи достигнат до тях.

Протокол №.13-2017 / 31.05.2017г., т. 3.2

Решение, което определя условията за възстановяване/ изплащане от ММИ на разходи за погребение, в размер до 200 лв., в съответствие с местното законодателство.

Протокол №.01-2018/12.01.2018г., т.3.4

Решение на Съвета на Директорите за:включване на разходите по сделките за наличните апартаменти ,собственост на Дружеството в гр.Раднево и гр.Гълъбово в списъка на предложените имотите за обезщетение на принципа ”подобно за подобно”,описание на процеса по отчуждаването на имотите в с.Бели бряг до 2019 г., като гратисния период се увеличава допълнително с една година (т.е три години) за лицата от уязвимите групи,като се дава възможност на хората, като наематели да кандидатстват за преразглеждане на размера на наема, както и предложение да се включат в обучения и квалификационни курсове,организирани от ММИ за хората,които се нуждаят от работа в Дружеството.Към обезщетението ,изплащано на собствениците за придобитите от ММИ имоти в с.Бели Бряг да бъдат включени и разходите по сделките,свързани с придобиването на нов имот от страна на засегнатите лица,при следните условия: ММИ да поеме разходите за нотариалните такси на новопридобития от лицето имот само до размер,отговарящ на стойността на изплатеното обезщетение за имота,който Дружеството е придобило от собственика.Новият имот да бъде придобит в срок до една година,след като Дружеството е закупило имота на собственика в с.Бели Бряг.

Протокол №.05-2019/22.02.2019г.,т.2.1

Решение на СД за оценяване и предоставяне на парично обезщетение за закриване на бизнес. При загуба на доход, следствие на преместването или прекратяване (като например земеделски производител, земеделска кооперация, или дребен бизнес), лицата ще бъдат еднократно компенсирани за пропуснати ползи и/или щети на производството за един сезон/година плюс помощ при преместването на производствените активи, като се осигурява транспорт от страна на Дружеството за тяхното преместване – в област Стара Загора или на разстояние до 100 км. Обезщетението за икономическото преместване, при загуба на доход, следствие на преместването или прекратяване на дейността/бизнеса (като например: земеделски производител, земеделска кооперация или дребен бизнес), лицата ще бъдат еднократно компенсирани за пропуснати ползи и/или щети на производството за един сезон/година плюс помощ при преместването на производствените активи, като се осигурява транспорт от страна на Дружеството за тяхното преместване – в област Стара Загора, или на разстояние до 100 км, общо в двете посоки. Еднократната компенсация за пропуснати ползи и/или щети на производството за един сезон/година се определя на база документи (счетоводни: данъчни декларации, отчет за приходи и разходи, баланс, опис на дълготрайни активи и др.), които се изискват от лицето, представляващо съответния бизнес. На тяхна база лицензирания оценител изготвя оценка на обезщетението. Последното се представя на СД на „Мини Марица-изток” ЕАД за одобрение, приемане и даване на съгласие за изплащането му.”

Протокол №.05-2019/22.02.2019г.,т.2.2

Решение на СД във връзка със загубите на бившите кооператори от рента, дялово участие, дивиденти и селскостопанска продукция, настъпили поради придобиване на селскостопанските земи от "Мини Марица-изток" ЕАД, и с цел да се запази поминъка на хората, да се процедира по следният начин: На собствениците на земеделски имоти, находящи се в землището на с.Бели бряг и попадащи пред фронта на минните работи, да бъде изплатено еднократно обезщетение, представляващо стойността на получената рента за предходната година, което се доказва със съответния документ (документ, издаден от земеделската кооперация в оригинал). Придобиването на имота от „Мини Марица-изток” ЕАД да се осъществи след представяне на оригинален екземпляр на вписано в „Службата по вписванията” анекс (допълнително споразумение) за прекратяване на арендния договор за съответния поземлен имот.

*Прилагането на настоящата мярка (услуга) касае само тези собственици (и/или техни наследници) на земеделски имоти, които са бивши и настоящи собственици на имоти, находящи се в регулацията на с. Бели бряг(къщи и/или дворни места).