Енергийна независимост и национална сигурност

 

Професии и специалности

 1. Професия „Оператор на компютър”, код 482030

1.1 Специалност „Текстообработване”, код 4820301, първа степен на професионална квалификация.

 1. Професия „Машинен техник”, код 521010

2.1 Специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството”, код 5210120, трета степен на професионална квалификация.

 1. Професия „Машинен монтьор”, код 521040

3.1 Специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството”, код 5210417, втора степен на професионална квалификация.

 1. Професия „Монтьор на транспортна техника”, код 525020

4.1 Специалност „Пътно строителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.

 1. Професия „Минен техник”, код 544010

5.1 Специалност „Добивни и строителни минни технологии”, код 5440101, трета степен на професионална квалификация.

 1. Професия „Оператор в минната промишленост”, код 544020

6.1 Специалност „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми”, код 5440201, втора степен на професионална квалификация.

 1. Професия „Сондьор”, код 544040

7.1 Специалност „Проучвателно сондиране”, код 5440401, втора степен на професионална квалификация.

ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА:

 

 1. Машинист на многокофов багер;
 2. Машинист на насипообразувател;
 3. Машинист на разтоварна стрела;
 4. Машинист на разтоварно устройство;
 5. Машинист на претоварач;
 6. Оператор на пулт за управление и свръзка;

Забележка: За гореописанитепрофесии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Разработване на полезни изкопаеми;

-          Технология на открития добив;

-          Добивни и строителни минни технологии;

-          Минно строителство;

-          Минна електромеханика;

-          Автоматизация на производството;

-          Електрически централи и мрежи;

-          Електрически машини и апарати;

-          Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

-          Електроенергетика;

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка.

 1. Механик минни машини – багер;
 2. Механик минни машини – насипообразувател;
 3. Механик минни машини – претоварач;
 4. Механик минни машини – ГТЛ;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка;

 

 1. Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ;
 2. Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ;
 3. Сондьор;

Забележка: За гореописанитепрофесии се изисква завършено средно образование.

 

 1. Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.;
 2. Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.;
 3. Машинист на еднокофов багер;
 4. Машинист на челна товарачна машина;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

 

 1. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита – IIра степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;
 2. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита – Iва степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;
 3. Машинист на мостови и козлови кранове – IIра степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;
 4. Машинист на портални кранове – IIра степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;
 5. Машинист на подвижни работни площадки.

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно образование и медицински документ, че лицето е физически и психически здраво (представя се непосредствено преди започване на курса).

 

ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ

 Курсовете за придобиване на степен на професионална квалификация завършват с полагане на държавни квалификационни изпити по Национална изпитна програма по съответната професия и специалността, както следва:

-          Изпит по Теория на професията и специалността;

-          Изпит по Практика на професията и специалността.

При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:
• Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОН) за II и III степен на професионална квалификация.

Курсовете за придобиване на правоспособност по част от професия завършват с изпити, както следва:

-          Изпит по Теория на професията;

-          Изпит по Практика на професията;

При успешно завършване на курса на обучение, обучените лица получават:
• Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН), за обучение по част от професия, актуализиране или разширяване на професионалната квалификация;

• Свидетелство за правоспособност (по образец на ЦПО съгласно лиценза).