Енергийна независимост и национална сигурност

 


Преместване на гробището на село Бели бряг

Преместване на гробището на село Бели бряг

При самото преместване на гробището Дружеството отново ще окаже съдействие на Община Раднево, като осигури необходимата техника за ексхумирането и преместването на тленните останки и паметните плочи.

  •          Възстановяване на допълнителни разходи

Във връзка с допълните разходи по нови погребения, които ще възникнат за жителите на село Бели бряг поради забраната за погребения в гробището на селото, Дружеството е приело и вече изпълнява друга важна мярка за смекчаване на неблагоприятните последици, а именно възстановява възникналите допълнителни разходи по погребения за роднините на починалите в размер до 200 лв.

  •          Срещи с цел разясняване на процедурата

През последните години Дружеството поддържа регулярна комуникация с експертите по обредни дейности на община Раднево. Срещите между „Мини Марица-изток“ ЕАД , жителите на село Бели бряг и Община Раднево ще продължат, за да се дават детайлни разяснения относно цялата процедура по преместването на гробището.

  •          Съвместна работна група по преместването на гробището на с. Бели бряг

На 11-ти май 2018 г. по време на четвъртата съвместна среща от процеса по медиация, страните по диалога единодушно решиха да бъде създадена съвместна работна група по преместването на гробището на село Бели бряг. В състава на тази Работна група трябва се включиха представители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, на Община Раднево – звено „Обреден дом“ – и представители на общността на село Бели бряг /наследници на покойници и жители на селото/. Със Заповед No РД-09-195 от 18.05.2018 г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД вече са определени трима служители на Дружеството, които да вземат участие в дейността на Работната група. На 3-ти септември, 2018 г. се проведе първото заседание на горепосочената работна група.

План за преместване на гробището на село Бели бряг

В съответствие с Изискване № 8 по отношение на изпълнението от Екологичната и социална политика на ЕБВР „Културно наследство“ експерти от отдел „Инвестиции”, звено „УПЕФ” трябва да разработят специален „План за преместване на гробището на село Бели бряг“, в който подробно се описва процедурата, която община Раднево спазва при процеса по преместване на тленните останки от гробища, които се закриват. Планът идентифицира всички заинтересовани страни, които имат отношение по проблема, както и тяхната ангажираност в процеса. Определя се законовата рамка, като се отчитат всички хигиенни и административни изисквания, както и съответните религиозни канони на Българската православна църква. Планът е в процес на разработване и ще бъде разглеждан, обсъждан, допълван и коригиран от горепосочената съвместна Работна група, при необходимост.