Енергийна независимост и национална сигурност

 

Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, „Мини Марица-изток“ ЕАД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

 „Мини Марица-изток“ ЕАД със седалище и адрес на управление - гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Можете да се свържете с нас на адреса на управлението:

гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

http://www.marica-iztok.com   

e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com 

Нашите Длъжностни лица отговорни за защита на личните данни са

Светла Николова и Тонка Курашева.

С тях можете да се свържете тук:

гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

ел. поща: zld@marica-iztok.com

 

За контакт с Комисията за защита на личните данни:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

· Човешки ресурси;

· Контрагенти;

· Клиенти;

· Видеонаблюдение;

· Посетители;

· Жалби, сигнали и други искания;

· Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Мини Марица-изток“ ЕАД  в качеството ѝ на администратор на лични данни;

· Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;

· Уведомления за нарушения за сигурността на данните.

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешките ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

В хода на дейностите по управление на човешките ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. „Мини Марица-изток“ ЕАД  осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудовите правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

„Мини Марица-изток“ ЕАД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат от отдели ЗБУТ в управлението и клоновете, и службите по трудова медицина към тях по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от „Мини Марица-изток“ ЕАД по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Клиенти

В изпълнение на договори с клиентите обработваме лични данни, свързани със заявки за доставка на въглища към консуматорите и разпределения на въглищата по добивните участъци.

Видеонаблюдение

В „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва чрез служители на ММИ и обработващ лични данни – охранителни фирми, избрани след провеждане на процедури по обществена поръчка. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физическите лица, посещаващи сградата на „Мини Марица-изток“ ЕАД и клоновете на дружеството и контрол на достъпа.

 Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на „Мини Марица-изток“ ЕАД като Администратор на лични данни, се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред „Мини Марица-изток“ ЕАД , се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на „Мини Марица-изток“ ЕАД в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

АНТИКОРУПЦИОННА СТРАТЕГИЯ

За превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси, работа със сигнали, сигнали за корупция, корупционни прояви и защита на лицата подали такива в „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Мини Марица-изток“ ЕАД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Мини Марица-изток“ ЕАД, за личните данни, които „Мини Марица-изток“ ЕАД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Мини Марица-изток“ ЕАД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 Промени в политиката за прозрачност

Запазваме правото да променяме политиката си по прозрачност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в „Мини Марица-изток“ ЕАД, моля, свържете се с нас на адрес zld@marica-iztok.com*.

 * Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от “Мини Марица-изток“ ЕАД в качеството ѝ на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от общ характер, касаещи „Мини Марица-изток“ ЕАД, моля използвайте e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com