Енергийна независимост и национална сигурност

 


План за действие при преселване на с. Бели бряг /ПДП/.

План за действие при преселване /за с.Бели бряг/ , изготвен от екип на „Мини Марица-изток” ЕАД и финализиран от Консултанта по екологични и социални въпроси „Грийн Партнърс“, получи от Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) потвърждение за съответствие с Екологичната и социална политика на Банката и беше утвърден с решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД – Протокол № 10-2018/01.06.2018 г.

Планът е основата на взаимоотношенията между жителите на с. Бели бряг и „Мини Марица-изток” ЕАД и описва ангажимента, който поема Дружеството в процеса на преселване. С приемането му от Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, Дружеството се задължава да го спазва. Жителите на селото могат да следят за изпълнението му и да предявяват претенции.

Среща на ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД и община Раднево с жителите на с. Бели бряг

Връчване на ПДП на кметския наместник на с. Бели бряг

                                

План за действие при преселване за с. Бели бряг е отворен и гъвкав документ. През целия период на изпълнението в него могат да бъдат извършвани промени, ако има правно основание за такива. Предложения за промени могат да се правят от всеки настоящ собственик /наемател на имот в с. Бели бряг, като е необходимо предложенията да бъдат придружени със съответните аргументи и да съществува законова база за осъществяването им.

Контакти за предложения, искания и др. от страна на жителите на с. Бели бряг:

- чрез официалния пощенски адрес на Дружеството;

- в Деловодството в сградата на Управлението на Дружеството;

- чрез представителите на „Мини Марица-изток” ЕАД по време на ежемесечните срещи в приемната в с. Бели бряг;

- чрез представителите на „Мини Марица-изток” ЕАД при провеждане на периодични индивидуални срещи с жителите;

- чрез посочените в ПДП лица за контакт.

Документът е оповестен съгласно изискванията на ЕБВР, както следва:

- две копия (на хартиен носител) са предоставени в с. Бели бряг (едно при Кметския наместник и едно при Инициативния комитет на селото);

- предоставен е в електронен формат на всички лица за контакт, посочени от общността на с. Бели бряг;

- копие (на хартиен носител) е налично в сградата на Oбщина Раднево;

- копие (на хартиен носител) е налично в сградата на Управлението на Дружеството;

- на корпоративния сайт на "Мини Марица-изток" ЕАД;

- на сайта на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

 

Resettelment action plan for the village of Beli bryag