Енергийна независимост и национална сигурност

 


План за ангажиране на заинтересованите страни (ПАЗС);

План за ангажиране на заинтересованите стрaни (ПАЗС) - ПАЗС _MMИ_ 2019

 Плана за ангажиране на заинтересованите страни (ПАЗС) е отворен документ, който е създаден с цел управление на комуникацията между „Мини Марица-изток“ ЕАД и заинтересованите страни и подпомага Дружеството при планирането и реализирането на бъдещите дейности по ангажиране на заинтересованите страни. В него са описани специфичните мерки за оповестяване на информация пред заинтересованите страни относно потенциалните екологични и социални въздействия, свързани с Проекта. Настоящият документ съдържа и механизмите, предоставени за обратна връзка от страна на заинтересованите страни, както и механизъм за подаване на жалби, оплаквания и въпроси, които биха могли да възникнат по време на изпълнението на Проекта. Пряко ангажирани са Звено „Управление на проекти с европейско финансиране“ към отдел „Инвестиции” с ангажименти по изпълнението, актуализирането и мониторинга на ПАЗС, заедно с изпълнението и управлението на Проекта, начело с Ръководител „Проект”.

Звеното с „Eксперти програми и проекти -международни” има следните отговорности:

·         Създаване и актуализиране на ПАЗС;

  • Управление във всички аспекти на проекта и контрол на комуникацията със заинтересованите страни;
  • Координиране на действията по ангажиментите;
  • Работа със заинтересованите страни и всичко относно социалните и екологични аспекти на местните общности;
  • Актуализиране на регистъра на заинтересованите страни от проекта.

Актуализирането на ПАЗС ще продължи, за да отразява промените в Проекта или заинтересованите страни поне веднж годишно.

„Мини Марица“ добре разбира свързаните с нея заинтересовани страни и фирмата е приложила програма за комуникационни дейности с цел да подава към тях нова информация за рудничните дейности.

            ПАЗС е документ, който ще се актуализира периодично по време на изпълнение и след приключване на проекта. „Мини Марица-изток” ЕАД ще продължи да информира обществеността чрез своя уебсайт, медиите и по други подходящи начини за всички значими постижения и проблеми на проекта (екологични, хуманитарни и социални).