Енергийна независимост и национална сигурност

 


Описание

Проект „ЗАМЯНА НА РОТОРНИ МНОГОКОФОВИ БАГЕРИ В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, България

За да обезпечи ефективния добив и енергийната независимост на страната, в ролята си на значим фактор за икономическата стабилност, както в регионален, така и в национален план, въгледобивното дружество „Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява програма за обновяване и модернизиране на тежкото промишлено минно оборудване. В тази връзка Дружеството изготви и реализира Проект: „ЗАМЯНА НА РОТОРНИ МНОГОКОФОВИ БАГЕРИ В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, България“, с който цели повишаване на производителността и енергийната ефективност, и съответно намаляване на енергоемкостта на Дружеството. С модернизирането на енергийното производство чрез по-добро използване на местния енергиен източник – лигнитните въглища, Проектът на практика допринася за обезпечаването на сигурността на енергийната доставка.

 Проектът включва замяна на три остарели и амортизирани роторни багера от типа SRs 1200 с един нов по-продуктивен и ефективен роторен багер от типа SRs 2000, както и закупуването на нов багер от типа SRs 200 за вторичното изгребване на 50 млн. м3 откривка от вътрешните насипища. Очакваните резултати се изразяват в понижаване на производствените разходи за добив на въглища, намаляване на авариите и свързаното с тях снабдяване с първични енергийни ресурси на енергопроизводствени мощности, както и разширяване на техническите ресурси, намаляване на разходите за поддръжка и консумация на електричество.

 

Стойност на проекта:

Обща стойност на проекта:             30 000 000 евро                                58 674 900,00 лв.

Безвъзмездна помощ от МФК:       15 000 000 евро. – 50%                    29 337 450,00 лв.

Собствени финансови ресурси:     15 000 000 евро. – 50%                    29 337 450,00 лв.

За изпълнението на проекта е сключен следният договор:

Договор ММЕ/BWE:Замяна на три амортизирани роторни багера от типа SRs 1200 с един нов роторен багер от типа SRs 2000 и закупуване на нов роторен багер от типа SRs 200 за вторичното изгребване на 50 млн. м3 откривка от вътрешните насипища в „Мини Марица-изток” ЕАД, България”. 

Стойност на Договора: 25 848 663,00 € (50 555 590,56 лв.)

Изпълнител: Консорциум „ФАМУР” - „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА”

Етап на изпълнение към момента: завършен, съоръженията са в период на гаранционна поддръжка

Дата на сключване на договора: 20.05.2016

Дата на приключване на договора: 15.02.2021

Източник: ММИ