Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нормативни актове

Основните нормативни актове относими към работата на ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево, са следните:

ЗАКОНИ

Закон за професионалното образование и обучение, обн. ДВ. бр. 68 от 30 юли 1999г., посл. изм. ДВ. бр.84 от 6 октомври 2023г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/norms_2134673921_38.pdf

Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г., обн. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/ZAKON-ZA-PREDUCHILISHTNOTO-I-UCHILISHTNOTO-OBRAZOVANIE.pdf

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, в сила от 27.07.1999 г., отм. от 01.08.2016 г., обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., … отм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/zakon_obr_minimum_uch_plan.pdf

Закон за признаване на професионални квалификации, в сила от 08.02.2008 г. обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., … изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 март 2014г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/ZPPK_08_03_14.pdf

Закон за изменение и допълнение на закона за признаване на пофесионални квалификации , ДВ, бр. 13 от 2008г.), обн. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/ZAKON-ZA-IZMENENIE-I-DOPALNENIE-NA-ZAKONA-ZA-PRIZN_0.pdf

НАРЕДБИ

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, Издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022 г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/naredba1izm-1.pdf

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., Издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., измен.
https://www.navet.government.bg/bg/media/NAREDBA-2-OT-22-YuNI-2018-G-ZA-DOKUMENTITE-ZA-PRO_2.pdf

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, В сила от 01.01.2015 г., издадена от Министерството на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември
https://www.navet.government.bg/bg/media/N2_Validirane_21_11_14.pdf

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване Издадена от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., в сила от 20 септември
https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS-otsenyavane.pdf

Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в Република България, Обн. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/Naredba_Regilirani_Prof_28_04_06.pdf

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Издадена от Министерството на образованието и науката. Обн. – ДВ, бр. 66 от 23 август 2016г., в сила от 23 август
https://www.navet.government.bg/bg/media/norms_2136902456_10.pdf

НАРЕДБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006)
https://www.navet.government.bg/bg/media/N1_Kranove_Rabotni_Ploshtadki_12_05_06.pdf

Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006 г.
https://www.navet.government.bg/bg/media/N1_Elektrokari_Motokari_05_05_06.pdf

Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, Издадена от Министерството на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври
https://www.navet.government.bg/bg/media/N7_Zavarqvane_03_02_09.pdf

Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване, 2002 г.
https://www.navet.government.bg/bg/edinni-iziskvaniya-za-usloviyata-organ/

РАМКОВИ ПРОГРАМИ

Рамкови програми А

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация
https://www.navet.government.bg/bg/media/1_Programa_A_2017.pdf

Рамкови програми Б

за начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
https://www.navet.government.bg/bg/media/2_Programa_B_2017.pdf

Рамкови програми В

за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
https://www.navet.government.bg/bg/media/3_Programa_V_2017.pdf

Рамкови програми Д

за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията
https://www.navet.government.bg/bg/media/5_Programa_D_2017.pdf

Рамкова програма Е

за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация
https://www.navet.government.bg/bg/media/6_Programa_E_2017.pdf