Енергийна независимост и национална сигурност

 


Кратко описание

 


 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на енергетиката

Министерство на транспорта и съобщенията

 

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е механизъм на ЕС, който обединява в един фонд финансирането от ЕС за трите набора от трансевропейски инфраструктури — енергийната, транспортната и цифровата.

Проектите за трансевропейските мрежи (TEN) осигуряват липсващите звена в енергийните, транспортните и цифровите опорни мрежи на ЕС и се финансират отчасти от ЕС, отчасти от участващите държави от ЕС.

Първоначално механизмът беше създаден за периода 2014—2020 г., за да се насърчат инвестициите в трансевропейските мрежи и да се привлече финансиране както от частния, така и от публичния сектор. Неговото действие беше удължено за периода на финансовата многогодишна рамка за 2021—2027 г.

Основните цели на МСЕ са следните:

  •          Транспорт

o    Да се разработят проекти от общ интерес за изграждане на ефикасни, взаимосвързани и мултимодални мрежи, и инфраструктура за интелигентна, оперативно съвместима, устойчива, приобщаваща, достъпна, безопасна и сигурна мобилност;

o    Да се адаптират части на трансевропейската транспортна мрежа така, че транспортната инфраструктура да стане с двойно предназначение с оглед подобряване на гражданската и военната мобилност.

  •          Енергетика

o    Да се разработят проекти от общ интерес с цел по-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар на ЕС и постигане на оперативна съвместимост на мрежите през границите и между секторите, като по този начин да се улесни декарбонизацията на икономиката, да се насърчи енергийната ефективност и да се гарантира сигурността на доставките;

o    Да се улесни трансграничното сътрудничество в областта на енергетиката, включително възобновяемата енергия.

  •          Цифрови технологии

o    Да се разработят проекти от общ интерес за разгръщане на безопасни и сигурни цифрови мрежи и 5G системи с много голям капацитет, за повишаване на устойчивостта и капацитета на цифровите опорни мрежи на териториите на ЕС чрез свързването им със съседните територии и за цифровизация на транспортните и енергийните мрежи.

 

В областта на цифровата свързаност обхватът на програмата е разширен, за да се отчете фактът, че цифровата трансформация на икономиката и обществото като цяло зависи до голяма степен от универсалния достъп до надеждни и финансово достъпни мрежи с голям и много голям капацитет. Цифровата свързаност също се счита за решаващ фактор за преодоляване на икономическото, социалното и териториалното разделение. За да отговаря на условията за получаване на подкрепа от МСЕ, даден проект трябва да допринася за целите по отношение на цифровия единен пазар и свързаността на ЕС. С приоритет ще се ползват проекти, които създават допълнително териториално покритие за домакинствата.

 

Източник: Европейски съвет