Енергийна независимост и национална сигурност

 


Механизъм за жалби във връзка с преселването

Механизъм за жалби във връзка с преселването

Да бъде предоставена ефективна процедура или механизъм, с чиято помощ хората да могат да изказват мнения или подават жалби и оплаквания.

Уважаеми граждани,

Можете да изпращате Вашите жалби, сигнали, запитвания, мнения и др. във връзка с процеса на преселване по следните начини:

Чрез кутии за сигнали – на територията на Управлението на Дружеството и в административните сгради на трите рудника са разположени четири кутии за подаване на сигнали. Задължително условие при подаването на сигнал е обаждането да не бъде анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е да се осигури обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост;

По електронен път – можете да сигнализирате чрез попълването на посочения по-долу формуляр на заявление - форма на жалба . Попълването на име, фамилия, телефон и/или e-mail е задължително и цели единствено осигуряването на възможност за обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост;

В Деловодството на Дружеството – сигналите се регистрират в електронната деловодна система на дружеството „Акстър – офис” с уникален входящ номер и датата на постъпването им. Подаването на документа трябва да бъде съпътствано с име, фамилия, телефон и/или e-mail на лицето, което го подава. Целта е единствено осигуряването на възможност за обратна връзка за събирането на допълнителна информация или за уточняването на неясни обстоятелства, при необходимост.

В ММИ е създаден „Регистър на жалбите, свързани с преселването”. Регистърът се води и поддържа от отдел „Инвестиции”, звено „НС“ при „Мини Марица – Изток” ЕАД – Управление и съдържа:

Заявление-форма на жалба

 

№ по ред

Вх. № /дата

Подател

Жалба/сигнал

Относно

Отговор

Изх. № /дата

Анонимни молби, жалби, предложения, сигнали и запитвания не се регистрират в деловодната система.

Пълният вариант на "Механизъм за жалби във връзка с преселването" можете да намерите в т. 9 от Рамков план за придобиване на земя и преселване